Acomiadaments disciplinaris

Home / Laboral / Acomiadaments disciplinaris

Acomiadaments disciplinaris

L’acomiadament disciplinari es produeix quan l’empresa considera que un treballador ha incomplert greument les seves obligacions. És per tant, un recurs que tenen les empreses per tal d’interrompre el vincle laboral amb els treballadors que hagin comès faltes molt greus.

L’acomiadament és la major de les sancions que es pot imposar a un treballador i per tant, la infracció comesa ha de ser molt greu i culpable, i estar clarament justificada. Per tant, sent que l’extinció de la relació laboral és la conseqüència més gravosa que es pot imposar a un treballador, també ha d’existir una proporcionalitat entre els fets que se li imputen i la decisió extintiva, a la que, a la vegada, se li imposa un procediment formal estricte que te com a finalitat evitar arbitrarietats per part de les empreses per tal de prescindir d’alguns treballadors.

Els motius i els requisits per al acomiadament disciplinari venen recollits a la normativa laboral, en concret a l’Estatut dels Treballadors, així com també als convenis col·lectius que poden completar o desenvolupar les normes bàsiques així com poden imposar altres exigències de caràcter formal.

Que l’incompliment sigui greu i culpable, serà el jutge qui en cada cas decidirà si es donen aquestes característiques, prèvia demanda del treballador que impugna la decisió empresarial.

Per tant, davant d’un acomiadament, el treballador te la possibilitat de presentar demanda en un termini de 20 dies, amb la finalitat de que el jutge del social pugui, a la vista del cas concret, decidir si l’extinció és ajustada a dret  i en definitiva declarar la procedència de l’acomiadament, o per contra, considerar-lo improcedent o nul en funció de les circumstàncies del cas, amb dret a percebre la indemnització pertinent o a reincorporar-se al seu lloc de treball.

Es important, davant d’una situació com aquesta, que el treballador acudeixi a un professional que el pugui assessorar, i que tingui en compte que la impugnació contra la decisió de l’empresa està subjecte a un breu termini de temps.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

viudetatbankia 2
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén