Aspectes mercantils de la nova Llei de Jurisdicció Voluntària

Home / Mercantil / Aspectes mercantils de la nova Llei de Jurisdicció Voluntària

Aspectes mercantils de la nova Llei de Jurisdicció Voluntària

Ha sortit publicada la nova Llei de la Jurisdicció Voluntària que va entrar en vigor el passat 23 de juliol. Són moltes les novetats que incorpora i algunes d’elles són d’especial transcendència des del punt de vista mercantil. En general la Llei suposa una desjudicialització de determinats assumptes que podran ser gestionats tant per Secretaris Judicials, com per Notaris.

Els procediments als que dóna lloc la nova llei són diversos, però tenen especial interès alguns que val la pena destacar:

  • Exhibició de llibres per part de les persones obligades a portar la comptabilitat. L’exhibició de llibres, documents i suports comptables continua sent competència del Jutge mercantil del domicili de la persona obligada a l’exhibició. L’expedient es tramita per normes comuns i requereix de l’existència d’un interès legítim perquè prosperi el requeriment. La Llei preveu multes de fins a 300 euros diaris en cas de resistència o negativa de la persona obligada.

 

  • La reclamació de deutes dineraris que fins ara només tenien el curs propi del procediment monitori, es podrà fer extrajudicialment a través del nou monitori notarial. La regulació del procés és semblant a la del procediment judicial amb l’avantatge de poder sortir de la lentitud del jutjat per poder formular el requeriment formal al deutor amb el que després, acreditat l’impagament, poder-lo executar.

 

  • La convocatòria de juntes generals. La competència en aquest àmbit també és dels jutges mercantils. Estarà legitimada per sol·licitar la convocatòria la persona a la que la Llei concedeixi aquest dret i haurà de sol·licitar-ho mitjançant advocat i procurador. En el decret que accepti fer la convocatòria es fixarà el lloc, dia i hora de la celebració, així com l’ordre del dia i qui actuarà com a president i secretari.

 

  • Els jutges mercantils tindran competència exclusiva per a la dissolució judicial de societats. Per la seva banda, el nomenament i la revocació del liquidador, auditor o interventor s’atribueix als secretaris judicials dels jutjats mercantils, amb concurrència dels registradors.

 

  • La reducció de capital social i l’amortització o alienació de les participacions socials o accions, s’atribueix com a competència dels secretaris judicials, amb concurrència, també, amb els registradors.

Amb tot , aquests nous procediments requeriran de la seva posada en marxa i evolució per poder veure les particularitats que amb el dia a dia es desenvoluparan segur per la seva aplicació. Però, no obstant, sí que han de permetre, en tot cas, una agilització de determinats tràmits i/o conflictes empresarials.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

bankiaclausula sol
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén