Càlcul de la indemnització per acomiadament improcedent

Home / Laboral / Càlcul de la indemnització per acomiadament improcedent

Càlcul de la indemnització per acomiadament improcedent

Segons la Disposició Transitòria 5a de la Llei 3/2012, la indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012 es calcularà a raó de 45 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis anterior a aquesta data, i a raó de 33 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis posterior, prorratejant-se igualment per mesos els períodes de temps inferiors a un any. L’import indemnitzatori resultant no podrà ser superior a 720 dies de salari, a excepció que, del càlcul de la indemnització per el període anterior a 12 de febrer de 2012 resultés un número de dies superior, cas en el que s’aplicarà aquest com a import indemnitzatori màxim, sense que dit import pugui ser superior a 42 mensualitats en cap cas.

Quan s’aplica la Disposició Transitòria, el topall d’indemnització no pot ser superior a 720 dies de salari. Aquest topall pot obviar-se si per al període de prestació de serveis anterior a 12 de febrer de 2012 s’ha meritat una quantia superior, amb el límit de 42 mensualitats. En aquest cas aquest seria el topall i no es tindria en consideració el període treballat posterior a 12 de febrer de 2012.

Si en el primer període no s’arriba al topall dels 720 dies de salari, es passa al segon període però sempre mantenint aquest màxim d’indemnització que no podrà superar als 720 dies.

Per tant, només es pot superar els 720 dies de salari (24 mensualitats) si es fa en el primer tram i fins a 1260 dies (42 mensualitats) que és el topall d’aquest tram – fins a 12 de febrer de 2012– amb la conseqüència de que al superar-se el límit en el primer tram, no es te en compte el període treballat en el segon.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

prevericacioxarxes
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén