Casaments i divorcis davant de Notari

Home / Civil / Casaments i divorcis davant de Notari

Casaments i divorcis davant de Notari

Ha sortit publicada la nova Llei de la Jurisdicció Voluntària que va entrar en vigor el passat 23 de juliol. La Llei dóna lloc a múltiples procediments, però una de les qüestions que més interès ha generat és la possibilitat de casar-se o divorciar-se davant de Notari. Al següent article veurem alguna de les qüestions més rellevant en relació a aquests temes.

Des del 1995 es possible el matrimoni civil davant l’Alcalde del municipi o davant de qualsevol regidor per la seva delegació. Una de les finalitats ja en el seu moment era descongestionar l’Administració de Justícia. Aquesta voluntat del legislador s’amplia ara i, a través de la nova Llei, permetrà als Notaris celebrar casaments a partir del juny del 2017. De fet, a hores d’ara ja, es podien constituir una parella de fet davant de Notari i, quan entri en vigor aquesta mesura, permetrà que el matrimoni (un acte solemne pel que dues persones, voluntària i conscientment, fan pública una relació estable davant de la comunitat i, com a conseqüència d’aquest fet, la Llei reconeix una sèrie d’efectes a nivell personal i econòmic) també es podrà contraure sense haver de passar pel Registre Civil o l’Ajuntament.

En canvi, però, pel divorci davant de Notari no caldrà esperar tant. Amb l’entrada en vigor de la Llei ja podrà utilitzar-se aquest recurs en determinats casos i així poder fugir de la saturada tramitació judicial. Amb el següent llistat de punts mirarem d’aprofundir en el tema:

  • El matrimoni haurà de tenir 3 mesos d’antiguitat i no hi pot haver ni fills menors d’edat, ni fills majors, però amb capacitat modificada judicialment.
  • Si l’esposa està embarassada, no hi podrà haver divorci notarial, perquè el Fiscal ha d’intervenir en tot procediment en el que hi hagi (o hi pugui haver) menors.
  • És necessària l’assistència d’advocat per a la formalització dels tràmits, igual que en el divorci de mutu acord per la via judicial. La funció de l’advocat ha de servir per assessorar als cònjuges sobre els acords a prendre; acords que, d’altra banda, el Notari pot negar-se a subscriure si els considera greument perjudicials pels cònjuges o per als fills menors emancipats.
  • Els efectes del divorci davant de Notari són els mateixos que els de la sentència judicial: cessament de l’obligació i presumpció de convivència dels cònjuges, extinció del règim econòmic matrimonial i queden revocats els consentiments i poders que s’hagin atorgat els cònjuges un a l’altre.
  • El Notari competent per a la tramitació del divorci és el Notari de l’últim domicili comú dels cònjuges o, en el seu defecte, el del lloc de residència habitual de qualsevol dels dos.
  • Al divorci davant de Notari també ha d’existir un conveni regulador que fixi els acords de la dissolució matrimonial.
  • L’escriptura de divorci atorgada davant de Notari s’haurà d’inscriure al Registre Civil on consti inscrit el matrimoni, igual que s’inscriu la sentència judicial.
  • El conveni regulador que es protocol·litzi a l’escriptura notarial de divorci també serà susceptible, en qualsevol moment, de modificació ja sigui davant de Notari o per la via judicial corresponent.
Recommended Posts

Leave a Comment


*

acomiadamentirph
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén