Clàusules sòl: procediment de devolució.

Home / Civil / Clàusules sòl: procediment de devolució.

Clàusules sòl: procediment de devolució.

A conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que falla a favor de la retroactivitat de les clàusules sòl sense limitació temporal, el Govern ha aprovat el recent Real-Decret 1/2017, de mesures urgents de protecció al consumidor, pel que s’estableix el mecanisme extrajudicial perquè els consumidors afectats per la clàusula sòl puguin reclamar.

Tot i això, cal tenir en compte que, malgrat la Sentència i el Real-Decret indicats,  les entitats bancàries no estan obligades a retornar els diners de les clàusules sòl de forma automàtica, per aquest motiu cal tenir clar les següents qüestions:

Què és una clàusula sòl? Es tracta d’una clàusula inclosa en el contracte de préstec hipotecari a interès variable que no permet a la persona deutora beneficiar-se de la baixada de tipus d’interès establint un límit a la variabilitat.

Qui pot reclamar? Tots els particulars que tinguin clàusula sòl abusiva en els seus contractes de préstec hipotecari.

Com es reclama? El consumidor afectat per la clàusula sòl ha de presentar una reclamació prèvia al banc. És a dir, és el consumidor qui ha d’iniciar el procediment.

Presentada la reclamació, l’entitat bancària ha de respondre, en el termini de tres mesos, al client. La resposta del banc pot ser amb el càlculs de les quantitats a retornar incloent els interessos o desestimant la reclamació efectuada pel consumidor tot indicant les raons per les que considera no és procedent la reclamació.

En cas que el banc efectuï el càlcul dels imports a retornar, el consumidor haurà de manifestar si està d’acord amb el càlculs i, si ho està, l’entitat realitzarà el pagament.

La via judicial sempre es pot iniciar, ja sigui pel cas que el client no estigui d’acord amb els càlculs realitzats per l’entitat bancària, o en cas que l’entitat bancària no hagi acceptat la reclamació formulada pel consumidor considerant vàlida la clàusula sòl.

El més recomanable és que tot el procés es realitzi sota l’assessorament d’un advocat per assegurar que el que ofereixi l’entitat bancaria, en tot moment, s’ajusti als interessos del client.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

48530gastos-hipotecarios
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén