Com deixar diners a un parent i no tenir problemes fiscals?

Home / Civil / Com deixar diners a un parent i no tenir problemes fiscals?

Com deixar diners a un parent i no tenir problemes fiscals?

In Civil

El tema no és senzill, però sí que freqüent. Molt sovint, pares deixen diners a fills per la compra d’un habitatge, per una reforma o com un ajut. I sigui de pares a fills, com de familiars entre ells o fins i tot entre amics i coneguts, en totes aquests operacions s’esdevé el risc que es considerin una donació (i, per tant, calgui pagar impost de donacions) i que tota cautela sigui poca a l’hora d’articular-ho. Més enllà de la mera transferència bancària, en aquest article us expliquem algunes qüestions a tenir en compte en aquests casos.

El préstec entre particulars és un negoci jurídic que ha existit sempre i que es diferencia del préstec ofert per les entitats bancàries perquè, normalment, aquest primer acostuma a ser sense interès. Però el préstec, com a tal, té una presumpció per la que s’entén que és un contracte retribuït; que genera interessos. Per això, si com en molts casos entre parents, el préstec no genera interessos, articular un contracte és la manera idònia per fer constar per escrit aquesta circumstància.

El préstec s’ha de documentar en un contracte de préstec. En el mateix, quedarà clar com una de les parts ha transferit els diners a l’altra, quina quantitat és i en quin règim d’interessos (si n’hi ha) i quotes de retorn. L’articulació del préstec en un breu contracte ens permet, de cara a poder justificar l’entrada i sortida dels diners, el moviment que s’ha produït. Però, especialment també, ens permet que no s’entengui com una donació i, per tant, evitar un impost de donacions que pot acabar sent molt gravós.

Per evitar problemes fiscals, la importància de documentar el préstec en un contracte també passa en allò relatiu a la declaració del mateix. Evidentment, en el moment de tenir problemes fiscals perquè ens atribuïssin una donació encoberta o per la que no s’ha pagat l’impost corresponent, podríem articular en un document de Word el contracte i posar una data anterior el préstec, però no ens en sortiríem.

Presentar l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats del document de préstec que s’ha articulat en el moment en el que es realitza l’operació suposa que, sense pagar res perquè el préstec està exempt d’impostos, guanyarem automàticament i de cara a Hisenda una data certa i concloent de quan es va articular el contracte.

Per tant, fent-ho correctament s’evitaran molts problemes: qui rep els diners en podrà acreditar l’origen; qui els hagi deixat podrà justificar els diners que rep a compte; si mai hi ha cap impagament, quedarà clara davant de tothom (i, especialment, a vegades, altres fills, parents, etc) l’existència del préstec i no es pressuposarà tant fàcilment que s’ha produït una donació; etc.

I, sobretot i en tot cas, en aquests casos és important que es vagi fent el retorn dels diners que s’han deixat. Especialment, per acreditar davant d’hisenda que es tractava d’un préstec i no d’una donació. Però també val a dir que si no hi ha el retorn de les quotes del préstec, dependrà única i exclusivament de qui ha deixat els diners, decidir si en reclama el retorn o no.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

Sin título14664958-3d-people-human-character--love-concept-3d-render-illustration
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén