Com es calcula la indemnització d’un accident de trànsit

Home / Penal / Com es calcula la indemnització d’un accident de trànsit

Com es calcula la indemnització d’un accident de trànsit

In Penal

Ja hem explicat en algun altre article d’aquest bloc les qüestions bàsiques a tenir en compte en cas d’accident (terminis, vies per a la reclamació, conceptes que es poden reclamar, etc.). Entrant en aquesta última qüestió i aprofundint en allò relatiu a les indemnitzacions pels danys personals, la quantia de la indemnització es fixa d’acord amb un barem normatiu aplicable en els casos d’accidents de circulació i que té en compte multitud de factors per determinar la indemnització final.

Una primera distinció que fa és entre les indemnitzacions en que l’accident ha causat la mort o les que ha causat lesions permanents o incapacitat temporal. En el cas de les indemnitzacions per mort, el barem fixa unes taules que determinen la indemnització a tant alçat d’acord amb l’edat de la víctima, la seva situació personal (amb cònjuge o no, amb fills o no, etc.), etc.

En canvi, en l’àmbit de les lesions que no tenen resultat de mort és on es produeix l’autèntic funcionament del sistema d’indemnització que preveu el barem i que contempla, principalment, dues escales que acaben sent molt determinats. Una primera és la relativa a la indemnització per dies. En aquest àmbit, diferencia els dies que la víctima ha estat afectada per l’accident en funció de si són dies d’ingrés i estada hospitalària, dies impeditius o dies no impeditius. Els dies hospitalaris són els més senzills de determinar perquè van en funció dels dies que s’ha estat ingressat en un centre hospitalari. En canvi, la distinció entre dies impeditius i no impeditius és més complexa i s’ha anat matisant jurisprudencialment. A grans trets, la diferència rau entre si són dies en que la persona ha estat impedida per fer les seves activitats o ocupacions normals o no. I, d’aquí, la distinció que dies de baixa laboral no tenen perquè ser necessàriament dies impeditius. Sovint, molts d’aquests dies de baixa laboral es computen com a impeditius uns quants (aquells que no s’han pogut fer aquestes activitats diàries) o no impeditius uns altres (els que resten, normalment, fins a l’obtenció de la corresponent alta mèdica).

La distinció entre dies hospitalaris, dies impeditius i dies no impeditius no és menor perquè el varem fixa un import indemnitzatori en funció del tipus de dia i, així, per exemple, al barem previst per l’any 2015 els imports són els següents:

  • Dia hospitalari: 71,84 €
  • Dia impeditiu: 58,41 €
  • Dia no impeditiu: 31,43 €

Resolt el primer còmput relatiu als dies que ha estat afectada la víctima i la seva quantia indemnitzatòria, l’altra gran escala del barem és la relativa als punts i les seqüeles per lesions permanents. La quantia d’aquesta depèn, d’una banda, de l’edat de l’accidentat ( on es fixen 5 trams diferenciats) i, d’altra, d’un sistema de puntuació (punts que van de l’1 al 100), en funció de la gravetat de les seqüeles.

L’abast de les lesions, la seva consideració, l’afectació funcional que suposen a la víctima acaben sent descrites amb exactitud al barem per determinar els punts que resulten d’aquella seqüela i quin és l’import indemnitzatori que els correspon en funció de l’edat. I, amb això també, altres factors de correcció operen tenint en compte la repercussió que el dany té a la víctima tant per ell, com, per exemple, els seus familiars, per la pèrdua d’ingressos que pot suposar, etc. En definitiva, el barem contempla tot un seguit de situacions i càlculs que permeten determinar la indemnització en funció de les lesions i les circumstàncies personals de cada víctima.

De la suma de la indemnització que correspongui per dies hospitalaris, impeditius o no impeditius i el resultat d’aquest càlcul en funció de l’edat, circumstàncies i punts és d’on acabarà sortint la indemnització a la que tindrà dret la víctima.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

12897749-cottage-se-encuentra-en-los-paquetes-de-euros15508125-3d-pequenos-caracteres-humanos-x2-mirando-graficos-circulares-y-graficos-de-la-serie-la-gente-de-neg (1)
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén