Conciliació de la vida laboral i familiar

Home / Laboral / Conciliació de la vida laboral i familiar

Conciliació de la vida laboral i familiar

In Laboral

L’objectiu d’aquest article és fer un recull dels principals permisos en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar que preveu l’Estatut dels Treballadors. En aquest sentit es farà referència als següents: El dret al permís i reducció de jornada per lactància, el dret de reducció de jornada per guarda legal de menor de 8 anys, discapacitat o cura directe d’un familiar, el dret a la concreció horària i les vacances.

Dret al permís i a la reducció de jornada per lactància d’un menor de 9 mesos:

Es tracta d’un permís que es reconeix, tant en els supòsits de naixement com en els d’adopció i acolliment, fins i tot als de caràcter múltiple, consistent  en la possibilitat d’absentar-se  una hora de la feina, que es pot fraccionar en dues mitges hores, per a l’atenció d’un menor de 9 mesos. Aquest permís es pot substituir per una reducció de jornada de mitja hora, o acumular-lo en jornades complertes, últim supòsit sempre que estigui previst en la negociació col·lectiva o hi hagi acord amb l’empresa.

La llei atribueix la titularitat del dret a ambdós progenitors, limitant únicament el seu exercici a un dels dos en el cas de que tots dos treballin.

Dret a la reducció de jornada per guarda legal, cura de menor, incapacitat o familiar:

Es tracta de poder reduir la jornada diària de treball entre un vuitè i la meitat de la seva duració. La introducció de la última reforma laboral de la paraula “diària” impedeix que la concreció horària es pugui concentrar en determinats dies de la setmana, excloent per exemple dissabtes, etc. Per tant la concreció de l’horari de la reducció ha de ser dins de cada jornada ordinària de treball.

Període de vacances:

Quan el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal derivada d’embaràs, part o lactància natural o amb el període de suspensió per maternitat o paternitat, es te dret a gaudir de les vacances, al finalitzar el període de suspensió, tot i que hagi finalitzat l’any natural al que corresponguin aquelles vacances.

Si s’està en situació d’incapacitat temporal, per causa diferent a la derivada d’embaràs, es podrà gaudir de les vacances una vegada finalitzi la incapacitat temporal, sempre i quan no hagin transcorregut més de 18 mesos des de la finalització de l’any en que es van originar.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

imatgeemprenedors
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén