El període de prova

Home / Laboral / El període de prova

El període de prova

In Laboral

Què hem de fer amb el període de prova si contractem un empleat que ja ha prestat serveis a l’empresa fa uns mesos? Es pot pactar un nou període de prova?

Quina és la finalitat del període de prova?

Comencem explicant que el període de prova, té com a finalitat, verificar que el treballador reuneix les aptituds necessàries per prestar els serveis per als que se l’ha contractat.

En aquest sentit, cal recordar que el pacte de prova es considera nul i en conseqüència, l’extinció d’un contracte per no superar aquest període es declara improcedent sempre que:

– La relació laboral s’inicia verbalment i es fixa per escrit després d’un temps de prestació de serveis donat que el seu establiment implicaria una renuncia del treballador a la relació laboral anterior (la iniciada per contracte verbal).

– El treballador hagi realitzat les mateixes funcions amb anterioritat a l’empresa sota qualsevol modalitat de contractació, fins i tot quan passi d’una ETT a l’empresa usuària sense solució de continuïtat.

Quan procedeix establir-lo de nou en contractes amb treballadors que ja han prestat serveis a l’empresa?

Procediria celebrar un nou període de prova quan el contracte anterior es va extingir durant la durada del mateix, per decisió del treballador sense que aquest hagués acreditat la idoneïtat.

Així mateix també es podria establir si en el primer contracte es va extingir sense esgotar el període de prova. En aquest escenari , el nou contracte podrà concertar un període de prova però només per una duració igual al temps que manqui per esgotar el termini màxim segons la normativa actual, és a dir, s’haurà de restar els dies treballats durant el primer contracte.

De la mateixa manera, procedeix celebrar un nou període de prova quan el treballador ha de desenvolupar funcions diferents a les dutes a terme en la seva primera etapa a l’empresa.

Quan no procedeix establir un nou període de prova?

Si el treballador que ja havia prestat serveis a l’empresa, ha de portar a terme, amb el nou contracte, les mateixes tasques que ja va desenvolupar en el passat, en aquest cas, si en el primer contracte va transcorre completament el període de prova, en el segon contracte no se li pot tornar a exigir.

Del contrari, si se’n pacta un de nou i extingeix el contracte per no superació del mateix, l’extinció serà declarada improcedent amb les conseqüències legals inherents.

Quina és la forma i durada del període de prova?

Pel que fa a la forma i a la durada del període de prova, s’ha de fer per escrit i amb subjecció als límits de durada que s’estableixin als convenis col•lectius. En defecte de pacte en conveni la durada no pot excedir de:

– Sis mesos: per als tècnics titulats
– Dos mesos: per a la resta de treballadors

Pel que fa als contractes de durada determinada , si aquest és de menys de sis mesos, el període de prova no pot excedir d’un mes, a excepció que en el conveni col·lectiu es disposi una altra cosa.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

2683539-3--persona--titere-el-equilibrio-en-el-borde-de-un-precipicio-objetos-de-mas-de-blanco23636423-3--persona-sentada-en-un-simbolo-de-porcentaje-con-una-flecha
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén