EQUIPARACIÓ DE LA INDEMINTZACIÓ PER ACOMIADAMENT D’INTERINS I INDEFINITS

Home / Laboral / EQUIPARACIÓ DE LA INDEMINTZACIÓ PER ACOMIADAMENT D’INTERINS I INDEFINITS

EQUIPARACIÓ DE LA INDEMINTZACIÓ PER ACOMIADAMENT D’INTERINS I INDEFINITS

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat la recent sentencia núm. 613/2016 de 5 d’octubre, en la que aplicant la doctrina del Tribunal de Justícia Europea, ha sentenciat que una treballadora interina del Ministeri de Defensa te dret a percebre una indemnització de vint dies per any treballat. En definitiva, que te dret a la mateixa indemnització que percebria qualsevol treballador amb relació laboral indefinida al qui, per causes objectives siguin econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, li quedés extingit el contracte de treball. Per tant, equipara els drets dels treballadors temporals como ho son els interins, als que tindria un treballador indefinit.

El Tribunal de Justícia Europea entén que la legislació espanyola és discriminatòria amb els treballadors temporals. La legislació espanyola no reconeix als treballadors temporals una indemnització per extinció de la relació laboral equivalent a la dels treballadors indefinits. Per arribar a aquesta conclusió el Tribunal de Justícia Europea te en consideració l’Acord marc sobre el treball de durada determinada, subscrit per la Confederació Europea de Sindicats amb les organitzacions empresarials europees i que va ser incorporat a la Directiva 1999/70, i que inclou la indemnització per finalització de contracte.

Ara mateix aquesta sentència obre les portes a que les persones amb contracte d’interinitat,  puguin quan aquest quedi rescindit reclamar percebre indemnització de 20 dies per acomiadament.

També obre les portes a la resta de contractes temporals als que fins ara se’ls abonava una indemnització de 12 dies. Segons aquesta sentencia han de quedar equiparats als mateixos drets que els treballadors indefinits pel que fa a la indemnització a percebre.

En realitat, es preveu un allau de reclamacions per quan tots els treballadors eventuals acomiadats fa menys d’un any poden interposar demanda en reclamació de la diferència entre els 20 dies d’indemnització i els 12 dies que van rebre.

Ara caldrà esperar a veure com es gestiona el nou escenari laboral, així com a les decisions que acabin prenen els jutges.

Davant de qualsevol dubte el més recomanable és acudir a un expert per tal que pugui estudiar el cas i determinar si hi ha recorregut per reclamar.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

comptes-anualsiva-reducido-300x202
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén