Es declara nul el càlcul del període de cotització a temps parcial

Home / Laboral / Es declara nul el càlcul del període de cotització a temps parcial

Es declara nul el càlcul del període de cotització a temps parcial

El tribunal constitucional declara inconstitucional el sistema de càlcul previst a la LGSS per accedir a la jubilació dels treballadors a temps parcial.

El sistema de còmput del període de carència dels treballadors a temps parcial  – període que es té en consideració per a calcular el temps que s’ha cotitzat i que permet l’accés a la jubilació – lesiona el dret a la igualtat i provoca una discriminació per raó de sexe, segons analitza el Tribunal Constitucional en la seva sentència 61/2013.

En el supòsit concret de la sentència ens trobem davant una treballadora que, dels seus 18 anys cotitzats, 11 ho va fer a temps parcial. Es denega la seva sol·licitud de pensió de jubilació per no arribar al període de carència mínim de 15 anys cotitzats, i això perquè se li aplica la regla de càlcul que estableix la Llei General de la Seguretat Social per als treballadors a temps parcial (LGSS disp.adic.7a.1 regla segona) – cada dia treballat no equival a un dia cotitzat sinó que es calcula en funció de la jornada treballada – .

El Constitucional compartint el plantejament que havia fet el TJUE – Tribunal de Justícia de la Unió Europea – en un cas d’anàlogues característiques, arriba a la següent conclusió:

Existeix una diferència de tracte en el còmput dels períodes cotitzats entre qui treballa a temps complert i qui ho fa a temps parcial, diferència que es basa no només a les quanties de les bases reguladores – aquestes evidentment son menors perquè la jornada és parcial – , és a dir, es evident que es cotitza per un import inferior quan no es treballa la jornada complerta, però hi ha una segona diferència de tracte que és la que segons el Tribunal Constitucional vulnera el principi d’igualtat i provoca la discriminació per raó de sexe – segons estadístiques la major part de contractes a temps parcials són subscrits per dones – , i és el relatiu al càlcul del període de carència, les regles del qual considera que manquen de justificació raonable.

Per tant, ara ens trobem davant un buit legal, la sentència anul·la el sistema de càlcul del període de cotització en el treball a temps parcial amb el que es calculen les pensions.

El que és indiscutible és que les Entitats Gestores de les prestacions necessiten disposar d’un marc legal que s’ajusti a la sentència per tal de poder donar resposta a les sol·licituds de prestacions de jubilació que es presentin o que es trobin pendents de resolució. Per aquest motiu el Govern està estudiant alternatives.

Per altra banda, la nul·litat en el sistema de còmput no afecta a procediments que ja han estat plantejats davant dels Jutjats i han obtingut sentència, però si que entenem que podria obrir-se la porta a revisar pensions reconegudes en via administrativa.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

imagesfamilia feina
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén