Es poden reclamar les despeses de constitució i formalització d’hipoteca?

Home / Civil / Es poden reclamar les despeses de constitució i formalització d’hipoteca?

Es poden reclamar les despeses de constitució i formalització d’hipoteca?

Tota persona titular d’una hipoteca, per la compra d’un habitatge, està afectada per aquest tema, atès que ha hagut d’assumir les despeses de constitució i formalització d’hipoteca en aplicació de la clàusula que consta a l’escriptura de préstec hipotecari, redactada unilateralment i imposada per l’entitat bancària.

El Tribunal Suprem, en sentència de 23 de desembre de 2015, ja va declarar abusiva la clàusula de l’escriptura de préstec hipotecari que imposa totes les despeses de formalització de la hipoteca al prestatari; és a dir, al client/consumidor.

Malgrat la sentència indicada, no existeix una doctrina unificada sobre quines despeses d’hipoteca ha d’assumir el consumidor i quines el banc, el que implica que, depenent del criteri del Jutge o de l’Audiència Provincial, en un mateix supòsit (mateix banc, mateixa clàusula, mateixes circumstàncies), podem obtenir una sentència que acordi retornar, al consumidor, el 100% de les despeses, el 50% d’alguns conceptes o alguns conceptes sí d’altres no.

Avui, 28 de febrer del 2018, el Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem, respecte al pagament dels impostos, ha conclòs que:

  • L’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats l’ha d’assumir íntegrament el consumidor.
  • L’impost corresponent al timbre dels documents notarials, ha de ser abonat, a parts iguals, entre el banc i el consumidor.
  • L’impost del timbre corresponent a les còpies de l’escriptura notarial l’ha de pagar la part que l’ha sol·licitat.

Per tant, la resposta a la pregunta si es poden reclamar les despeses de constitució i formalització d’hipoteca és afirmativa, tot i que el banc no haurà d’abonar al client la totalitat d’aquestes despeses.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén