Hipoteques: reclamació despeses constitució hipoteca.

Home / Civil / Hipoteques: reclamació despeses constitució hipoteca.

Hipoteques: reclamació despeses constitució hipoteca.

La  Sentència del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015 considera nul·les les clàusules que imposin al consumidor assumir les despeses de formalització d’hipoteca i el pagament de tributs per la formalització del préstec. Aquests conceptes són: l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, despeses de Notaria, Registre de la Propietat i taxació així com les despeses de gestoria sempre i quan hagi estat imposada per l’entitat bancària.

A títol d’exemple, per una hipoteca de 150.000 euros, l’import a reclamar al banc seria de 3.000 euros, aproximadament.

Tot i que el Tribunal Suprem no fa extensiu a tots els préstecs hipotecaris la nul·litat de les clàusules que imposen assumir els conceptes anteriorment indicats al consumidor, és recomanable reclamar a l’entitat bancària el retorn de les despeses indicades, mitjançant la presentació d’una reclamació formal que ens servirà com a reclamació prèvia en cas de ser necessari iniciar la via judicial.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

iva-reducido-300x202Dibujo
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén