Hipoteques: reclamació despeses constitució hipoteca.

Home / Civil / Hipoteques: reclamació despeses constitució hipoteca.

Hipoteques: reclamació despeses constitució hipoteca.

In Civil

La  Sentència del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015 considera nul·les les clàusules que imposin al consumidor assumir les despeses de formalització d’hipoteca i el pagament de tributs per la formalització del préstec. Aquests conceptes són: l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, despeses de Notaria, Registre de la Propietat i taxació així com les despeses de gestoria sempre i quan hagi estat imposada per l’entitat bancària.

A títol d’exemple, per una hipoteca de 150.000 euros, l’import a reclamar al banc seria de 3.000 euros, aproximadament.

Tot i que el Tribunal Suprem no fa extensiu a tots els préstecs hipotecaris la nul·litat de les clàusules que imposen assumir els conceptes anteriorment indicats al consumidor, és recomanable reclamar a l’entitat bancària el retorn de les despeses indicades, mitjançant la presentació d’una reclamació formal que ens servirà com a reclamació prèvia en cas de ser necessari iniciar la via judicial.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

iva-reducido-300x202Dibujo
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén