Interins, càrrecs electes i reserva o no del lloc de treball

Home / Administratiu / Interins, càrrecs electes i reserva o no del lloc de treball

Interins, càrrecs electes i reserva o no del lloc de treball

La controvèrsia sobre aquesta qüestió ha arribat fins al Tribunal de Justícia de la Unió Europea a partir d’un cas que va començar al Jutjat Contenciós-Administratiu d’Oviedo. Una treballadora que fou nomenada interina, posteriorment va ser escollida com a càrrec electe i, en demanar que se la declarés en situació de serveis especials o excedència voluntària, se li va denegar la petició. La petició, com no, suposava reconèixer a la treballadora, entre d’altres, el dret a reincorporar-se al seu lloc de treball a l’Administració pública un cop finalitzés el seu mandat com a càrrec electe.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aclarit i declarat que els funcionaris interins escollits per a un càrrec polític tenen el mateix permís especial que la normativa espanyola coincideix als funcionaris de carrera que es trobin en aquesta situació.

Així doncs, la controvèrsia inicial sobre si el caràcter temporal de les funcions desenvolupades pel funcionari interí constituïa raó suficient o no per justificar un tracte diferenciat entre els funcionaris de carrera, queda resolta amb aquest pronunciament europeu. Que el funcionari interí es vegi obligat a dimitir del seu lloc de treball per poder dedicar-se a un càrrec polític representatiu esdevé una diferència de tracte que, a primera vista i segons el tribunal, no té raó de ser.

En conseqüència, atenent el plantejament del Tribunal Europeu, és perfectament concebible que aquests treballadors interins, quan ostentin un càrrec polític representatiu, tinguin el mateix dret a ser reconeguts en situació especial i a reincorporar-se al seu lloc de treball a la finalització del seu mandat. Una reincorporació al lloc de treball que, això sí, haurà de tenir en compte que durant aquest període de temps el lloc de treball no hagi estat amortitzat o ocupat per un funcionari de carrera. Però mentre el lloc de treball continuï existint i no hagi estat cobert per un funcionari de carrera, existirà el dret a la reserva del lloc de treball.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén