Inventari i rendiment de comptes anuals del tutelat

Home / Civil / Inventari i rendiment de comptes anuals del tutelat

Inventari i rendiment de comptes anuals del tutelat

En l’exercici del càrrec de tutor d’una persona incapacitada judicialment hi ha dues obligacions essencials amb el jutjat que controla l’exercici del càrrec de tutela: l’inventari de béns a l’inici del càrrec i el rendiment de comptes amb caràcter anual.

El tutor és nomenat pel jutge ja sigui a la mateixa sentència d’incapacitació o, amb posterioritat, quan la persona incapacitada ha quedat sense l’instrument de protecció que pot suposar la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada o la pèrdua o remoció d’un tutor anterior. Un cop ferm el nomenament, el tutor pren possessió del càrrec i, en 60 dies, li correspon presentar al Jutjat un informe en format d’inventari que relacioni tant els actius, com els passius del patrimoni del tutelat.

En aquest inventari, doncs, s’hi hauran de recollir, d’una banda, els saldos en comptes corrents, el patrimoni titularitat de la persona incapacitada i, si és el cas, els drets que, no esdevenint efectiu líquid o patrimoni immobiliari, també constituïxen l’actiu de la persona tutelada (per exemple, drets hereditaris, drets pendents d’indemnització, etc.). I, a la vegada i, d’altra banda, el passiu que pugui correspondre; ja sigui aquest per préstecs contrets, per obligacions pendents de satisfer o, molt important, per deutes que el pupil pugui tenir amb el tutor (ja que si no s’inclouen, es tindran per no existents).

Però, en última instància, l’inventari no deixa ser una fotografia estàtica del moment en què s’assumeix el càrrec i, al llarg de l’exercici d’aquest càrrec, el tutor també està sotmès a un  control judicial periòdic. És per aquest motiu que, anualment, el tutor està obligat a presentar l’anomenat rendiment de comptes en el que, més enllà del terme econòmic de “comptes”, haurà de presentar al jutjat tant la informació econòmica (ingressos i despeses), com la personal de la persona tutelada (seguiments metges, activitats, desenvolupament personal, etc.).

A la pràctica, pel que fa a la vessant econòmica, el tutor haurà d’explicar, acreditar i justificar documentalment les variacions patrimonials que s’han produït al llarg de l’administració ordinària que s’exerceix. Ingressos cobrats, despeses suportades, càlculs de beneficis o pèrdues que ha suposat l’exercici, etc. I, així mateix, en l’esfera personal, la corresponent acreditació de l’estat mèdic de la persona tutelada, les seves activitats i tot allò que ajudi a comprendre tant al Jutjat com al Ministeri Fiscal el correcte desenvolupament de la tutela.

Amb tot, aquesta obligació anual (cal presentar el rendiment de comptes al jutjat dins dels sis mesos següents a la finalització de l’exercici anual), en els casos d’escàs patrimoni pot sol·licitar-se al jutjat que es presenti amb caràcter plurianual, però aquesta és una circumstància que, en tot cas, el jutjat haurà de resoldre favorablement amb caràcter previ. Com també, i a títol de recordatori, es resolen amb caràcter previ tots aquells actes que escapin de l’administració ordinària i que requereixin d’autorització judicial.

Nogensmenys, hi ha una obligació final del tutor a la fi de l’exercici del càrrec: el rendiment de comptes finals. Siguin quines siguin les circumstàncies que suposin la fi de l’exercici del càrrec (defunció del tutelat, canvi de tutor, remoció del tutor, etc.), el tutor amb l’últim exercici i rendiment de comptes que presenti, haurà de presentar també un resum global i final de dels diversos exercicis en els què ha exercit el càrrec.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

acom mail 2viudetat
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén