LA JUBILACIÓ ACTIVA. INTERPRETACIÓ DELS REQUISITS PER ACCEDIR-HI

Home / Laboral / LA JUBILACIÓ ACTIVA. INTERPRETACIÓ DELS REQUISITS PER ACCEDIR-HI

LA JUBILACIÓ ACTIVA. INTERPRETACIÓ DELS REQUISITS PER ACCEDIR-HI

Aquesta modalitat de jubilació permet compatibilitzar el cobrament de la pensió amb la realització de qualsevol treball, tan sigui per compte aliena com per compte propi. 

El jubilat actiu veu reduïda la seva pensió en un 50% però a la vegada pot realitzar una activitat remunerada qualsevol que sigui la jornada. Un cop es finalitza l’activitat laboral el pensionista recupera al 100% de la seva pensió, això si, sense que aquesta es vegi incrementada pel fet d’haver treballat amb posterioritat, a excepció de les pertinents revaloritzacions. En definitiva ve a ser la carta blanca per treballar mentre s’està jubilat i es percep la pensió corresponent.

Ara bé, hi ha requisits sense el compliment dels quals no hi cap accedir-hi. Vegem de què es tracta:

  • En primer lloc, l’accés a la pensió haurà d’haver estat una vegada complerta l’edat que en cada cas resulti d’aplicació, sense que s’hi pugui accedir des de jubilacions acollides a bonificacions o a anticipacions per edat de jubilació.
  • El percentatge aplicable a la base reguladora a efectes de determinar la quantia de la prestació ha de ser del 100%. Això vol dir que s’ha d’haver accedit a la jubilació en l’edat ordinària (entre 65 i 67 anys en funció de cada cas) i que s’han de tenir els suficients anys cotitzats per tal de que, de la combinació dels dos factors resulti un 100% a aplicar a la base reguladora de la pensió.
  • El treball compatible podrà realitzar-se tant a temps complert com a temps parcial, cosa que no afectarà al percentatge en que el pensionista veurà reduïda la seva pensió, que sempre serà el 50%.

En relació al requisit d’accés consistent en que al temps de causar la prestació de jubilació per complir l’edat de jubilació es tingui dret a un 100% de la base de la pensió, ha estat controvertit per diferents sentències fins que recentment el Tribunal Suprem n’ha unificat la doctrina, aclarint que qui es vulgui acollir a la jubilació activa ha d’haver causat dret a la jubilació amb un 100% de la base reguladora i amb cotitzacions anteriors a la jubilació.

En qualsevol cas, recomanem planificació prèvia a l’accés a qualsevol modalitat de jubilació per tal de poder determinar el compliment dels requisits, així com obtenir assessorament per evitar situacions no desitjades.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

135137
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén