Les despeses i la retribució del càrrec de tutor

Home / Civil / Les despeses i la retribució del càrrec de tutor

Les despeses i la retribució del càrrec de tutor

Són molts els tutors amb dubtes sobre la gratuïtat o no del càrrec o sobre quines despeses s’han de suportar o no en exercir-lo. El Codi Civil de Catalunya té una previsió específica sobre aquest assumpte que apunta inicialment cap a la gratuïtat dels càrrecs de tutor, curador, etc. No obstant, també hi ha més contingut en relació a les despeses i la possibilitat que es fixi una remuneració o retribució pel càrrec.

En aquest sentit, el primer plantejament del Codi Civil de Catalunya és que aquestes funcions tutelars s’exerceixen de forma gratuïta. La gratuïtat de l’exercici del càrrec no exclou, en cap cas, el reemborsament de les despeses o la indemnització pels danys per raó d’aquest exercici. I, fins i tot, preveu el mateix Codi que pot existir una remuneració sempre i quan s’estableixi expressament.

Per tant, malgrat la voluntat inicial de configuració d’un càrrec amb caràcter gratuït, és evident que la legislació no podia obviar que la persona tutelada genera despeses, que el tutor té despeses addicionals quan realitza les seves funcions i que, fins i tot, a vegades, la gestió dels interessos personals o patrimonials dels pupils són de gran complexitat.

Amb caràcter general podem dir que no hi ha inconvenient perquè aquelles despeses derivades del càrrec, les despeses del pupil, etc. vagin a compte i càrrec de l’economia d’aquest últim. La bona gestió d’aquesta imputació de despeses es veurà anualment al rendiment de comptes que el tutor presenta davant del Jutjat que controla la tutela. Més enllà de les despeses pròpies del pupil (roba, aliments, quotes, etc.) fins i tot aquí hi pot haver les pròpies de transport, dietes, serveis professionals, etc.

Pel que fa a l’existència d’una remuneració específica pel càrrec, la mateixa pot venir fixada ja d’entrada, per exemple, al testament dels pares del pupil. A l’hora de proposar tutors, els pares amb la pàtria potestat rehabilitada o prorrogada que incloguin aquestes clàusules, també poden incloure les relatives a la retribució del càrrec i, per tant, que es prohibeix o es fixi ja d’entrada una determinada remuneració pel tutor, curador, etc.

Si no existeix aquesta previsió, el tutor haurà de sol·licitar al jutge que controla l’exercici de la  tutela que li sigui autoritzada aquesta remuneració  i se’n fixi la quantia. És evident que la sol·licitud que es faci haurà d’anar fonamentada tant en els resultats dels exercicis anteriors dels rendiments de comptes de la tutela, com amb el volum de gestió que suposa l’actuació del tutor. Si s’aconsegueix evidenciar aquesta realitat davant del Ministeri Fiscal i l’autoritat judicial, poden acabar informant favorablement i resolen que s’autoritzi la retribució.

La quantia de la retribució a la que té dret al tutor no és un tema tancat. El Codi Civil espanyol fixa que haurà de ser entre un 4% i un 20% del rendiment líquid del pupil. Aquesta previsió específica de la Llei ha acabat funcionant de referència en moltes de les resolucions. Però, no obstant, el Codi Civil Català (que és el d’aplicació a Catalunya) no fixa aquest interval i, en conseqüència, la sol·licitud que es faci podrà recórrer a aquesta fórmula jurisprudencialment acceptada o, fins i tot i si el cas ho permet, a altres fórmules de quantia fixa o de tant per cent no vinculat al resultat líquid que poden acabar sent més justes o adaptades al cas concret.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

desheretarjubilacio 2016
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén