Nul·litat de les clàusules sòl

Home / Civil / Nul·litat de les clàusules sòl

Nul·litat de les clàusules sòl

In Civil

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre les anomenades “clàusules sòl” i sobre les “clàusules sostre”, contingudes a gran part dels contractes de préstecs hipotecaris d’interès variable.

La Sala Primera del Tribunal Suprem, reunida en ple, va estimar parcialment un recurs de cassació que pricipalment, plantejava la problemàtica que genera als consumidors el llindar mínim dels tipus d’interès dels préstecs hipotecaris.

Tot i que la Sala ha emès una nota de premsa indicant els punts més rellevants de la decisió, el seu redactat a hores d’ara, encara resta pendent. Tanmateix, l’objectiu que pretén seguir el Tribunal amb aquesta resolució, és crear una doctrina per la resta de tribunals relacionats en aquest àmbit, per a que l’adoptin en supòsits similars, impedint així, sentències contradictòries en aquesta qüestió.

Mitjançant la jurisprudència creada, s’obren certes portes als consumidors afectats per a fer valdre els seus drets enfront les entitats financeres, que en moments de bonança econòmica van voler preservar els seus interessos enfront els dels consumidors (amb un perfil poc inversor i amb pocs coneixements tècnics respecte temes financers), aprofitant-se de les seves circumstàncies. Ara bé, els dies de bonança econòmica s’han dissipat i han deixat pas a la situació actual, en que es fan més evidents les males gestions de moments anteriors. Amb tot això han aparegut les clàusules abusives i, amb elles les clàusules “sòl” i “sostre”.

Les “clàusules sostre” també incloses en préstecs hipotecaris, representen ser el límit màxim d’interès aplicable (com a protecció per al consumidor) però que en moltes ocasions el limita en un percentatge tan elevat, que no existeixen possibilitats de ser utilitzat com a tal. A títol il·lustratiu destacar, que en els últims dotze anys, l’EURIBOR mai ha superat el 6% d’interès.

Per altra banda, les “clàusules sòl” indiquen el percentatge mínim d’interès que s’aplicarà a les quotes del préstec hipotecari. Aquestes fan que el consumidor no es beneficiï de les baixades de l’índex de referència utilitzat (habitualment l’EURIBOR), al qual també se li afegeix un diferencial. Per tant, si la hipoteca contractada conté una “clàusula sòl” molt elevada, en el moment que l’EURIBOR estigui en un interès baix, i per tant inferior a la clàusula, no es podrà aplicar el percentatge de l’índex de referència passant a ser aplicat l’interès de la clàusula.

Respecte el funcionament d’aquestes clàusules, si en el moment de contractar el préstec hipotecari no van ser degudament explicades i, per tant, l’entitat financera va incomplir la seva obligació de proporcionar la informació adequada, seran declarades nul·les, segons ha pronunciat l’Alt Tribunal.

Per contra, si no ha existit “manca de transparència” en elles, aquestes no podran ser declarades nul·les, d’aquesta manera a la nota de premsa emesa s’exposa que no ho seran només per ser (per se) al contracte, sinó que hauran d’haver-se incomplert els requisits de transparència respecte als consumidors per part de l’entitat financera.

Per últim, un dels punts més controvertits d’aquest pronunciament és que no tindrà efectes retroactius, fet que per tant no comportarà la devolució de les quantitats ja satisfetes malgrat les peticions dels consumidors afectats.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

pensionsimpagaments
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén