Perquè no fer un divorci low cost

Home / Civil / Perquè no fer un divorci low cost

Perquè no fer un divorci low cost

És ben cert que l’última modificació del divorci ha generat el que popularment hem conegut com a “divorci express”. I, amb ells, l’aparició del divorci low cost. N’hi ha prou en fer una cerca a Google amb aquests termes per trobar divorcis, amb tot inclòs, per 300 €. Però el divorci, les regles que han de regir l’exparella, els fills o segons quines obligacions poden deixar-se a la sort de complimentar un mer formulari per Internet o l’assessorament de dues o tres reunions? A continuació us expliquem alguns exemples pràctics del perquè val la pena disposar d’un bon assessorament.

Al conveni de divorci hi ha alguns punts essencials a regular:

  • El divorci (o en el cas de les parelles de fet l’extinció de la parella), com expressió de la voluntat dels cònjuges (o parella) a dissoldre el vincles.
  • Si hi ha fills, el règim de guàrdia i custòdia.
  • Si hi ha fills, la pensió d’aliments o, en casos de custòdia compartida, les regles per a la contribució de les despeses dels mateixos.
  • Si hi ha patrimoni, les adjudicacions que puguin fer-se o les obligacions que puguin esdevenir-se arran de la ruptura del vincles matrimonial.
  • I, entre d’altres qüestions i assenyalant només les principals, la pensió compensatòria a la que algun dels cònjuges pugui tenir dret, si fos el cas.

A gran trets aquests són alguns dels punts fonamentals que, sens dubte, es poden complimentar amb un simple formulari. En relació al primer, amb el nom, cognoms, DNIs i adreces dels cònjuges no ofereix complicació. Els segon i tercer podrien no oferir-ne amb la consignació dels dies de visita i l’import de la pensió d’aliments, però, successivament i en el desenvolupament del dia a dia, acaben venint els problemes. I, en aquests casos, un mal conveni o, simplement, un conveni excessivament genèric o de formulari estàndard, no acaba donant solucions clares per disposar, sens dubtes, de les noves regles de joc.

En aquests sentit, un dels primers fronts és el relatiu a les despeses ordinàries i extraordinàries. Les ordinàries venen cobertes per la pensió d’aliments, però què passa amb les extraordinàries? Més enllà de les definides amb caràcter general, especificar-les al conveni regulador evita la major part de problemes en la discussió de si s’han d’abonar determinades despeses per meitats o estan incloses dins la pensió d’aliments. I, especialment interessant és la determinació del procediment per decidir-les de mutu acord, qui és el responsable del pagament i en quin termini o com cal que l’altre progenitor les aboni.

Pel que fa a les visites i desplaçaments dels fills, si bé podria fixar-se amb uns dies i horaris aproximats, apareixen els problemes quan hi ha canvis de domicilis, no es fixa bé el lloc d’entrega i recollida (el domicili matern? El domicili patern? L’escola? I què passa quan no hi ha curs escolar?)o, fins i tot i com acaba sent normal a convenis estandaritzats, no s’entra a detallar determinades vistes i/o comunicacions en casos especials, però pels que tots passem: dia d’aniversari dels progenitors o dels fills; o dies de malaltia o hospitalització i el dret d’informació o visita de l’altre progenitor que no li correspondrien inicialment visites durant aquells dies.

I, finalment i no menys important, a tot això s’hi pot sumar tot allò relatiu al patrimoni i les obligacions econòmiques. Més enllà de les adjudicacions i els efectes i conseqüències que tenen les mateixes, hi ha tota una sèrie de qüestions que es donen per fetes i les manifestacions acaben no resultant gratuïtes. A títol d’exemple, la clàusula estàndard conforme els cònjuges ja s’han repartit tots els béns personals del domicili conjugal (quan, a vegades, a dins del que fou domicili conjugal hi ha fotografies, objectes personals o elements que no han estat repartits per falta d’oportunitat o temps material per fer-ho). I, així mateix, tot allò relatiu a préstecs conjunts, avals personals o despeses derivades dels immobles (impostos, quotes de la comunitat, assegurances) dels que la gestió sense acord o sense regles que fixin bé les obligacions esdevé complexa i motiu de conflicte rebut rere rebut.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

legitimaf71321f248a672451f20f21ed26f9c4f
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén