Reclamacions per defectes constructius

Home / Civil / Reclamacions per defectes constructius

Reclamacions per defectes constructius

Una de les problemàtiques més habituals en habitatges, construccions i comunitats de propietaris és l’aparició de defectes constructius pel pas dels anys. No tots els defectes són reclamables, però sí que, d’acord amb les previsions de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), els propietaris tenen garantides unes accions contra arquitecte, aparellador, promotor i constructor en cas que apareguin defectes constructius a l’habitatge o els supòsits que s’anomenen de ruïna o “ruïna funcional”.

Una primera acció al marge de la Llei d’Ordenació d’Edificació que no pot oblidar-se és l’acció per incompliment contractual. La compravenda d’un pis es basa en l’entrega d’uns diners a canvi d’un habitatge que, com no, s’entén que està en condicions d’habitabilitat i seguretat pels seus ocupants. Per tant, el primer responsable en cas que un habitatge o un pàrquing no compleixi aquestes condicions és el venedor.

Però, retornant a la matèria que ens ocupa en aquest article, s’estableix també un règim de responsabilitats legals que afecta als principals agents d’un procés constructiu. A grans trets, les responsabilitats existents, es poden separar de la següent manera:

  • el promotor és qui ha impulsat l’obra i, per tant, qui contracta els tècnics, obté les llicències, assumeix la contractació de l’assegurança de l’obra, etc.
  • l’arquitecte serà responsable d’assegurar que el projecte que va dissenyar compleixi amb les normatives existents, no hi hagi imperfeccions o errors en el projecte, etc.;
  • l’aparellador serà responsable del control d’execució material de l’obra i, per tant, de fer l’adequat seguiment de la construcció;
  • i, finalment, el constructor serà responsable dels danys en l’execució de l’obra, la falta de capacitat o la negligència dels executors de l’obra.

Són responsabilitats totes de caràcter legal, descrites aquí molt succintament i que, en tot cas, han tingut un desenvolupament jurisprudencial molt important i extens que obliga a estudiar cas per a cas l’existència o no de responsabilitat. Cal tenir present que els esmentats agents tenen responsabilitat només dins l’àmbit de les seves competències i en el marc del procés constructiu (així, si un defecte constructiu fos conseqüència d’una errada de projecte, l’agent constructiu responsable del mateix seria l’arquitecte superior autor del projecte, però no de la resta d’agents, a excepció feta del promotor, que sempre respon).

Finalment, cal tenir en compte que els terminis per reclamar aquests defectes constructius són diferents, tant pel que fa a la seva durada, com pel que fa al moment en que s’inicia el seu còmput. Els terminis que marca la Llei d’Ordenació de l’Edificació sobre la  responsabilitat civil d’aquests agents són:

  • 10 anys pels defectes en elements estructurals i que comprometen directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici
  • 3 anys pels vicis constructius o instal·lacions que afectin als requisits de habitabilitat (higiene, salut i protecció del medi ambient)
  • 1 any pels vicis o defectes d’execució que afectin a elements de finalització o acabats de l’obra.

Dins d’aquests terminis, els propietaris o les comunitats de propietaris si els defectes són de tota la construcció, podran reclamar les accions de danys i perjudicis que estimin oportunes per demanar que se’ls compensi per les esquerdes, fissures, inundacions, pèrdues de funcionalitat i múltiples casuístiques que es produeixen en aquest àmbit. La reclamació d’indemnització no només pot ser econòmica, sinó que, si es desitja, pot sol·licitar-se que impliqui la reparació a càrrec d’aquests agents de la construcció.

Amb tot, un bon assessorament en la matèria pot servir per, d’una banda, identificar si els danys a l’habitatge o comunitat de propietaris són de prou entitat com per iniciar aquestes accions. I, d’altra banda, enfocar la reclamació de la manera més òptima per determinar les causes dels danys, a quin dels diferents agents li correspon assumir la reclamació, etc.

 

Recommended Posts

Leave a Comment


*

783492
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén