Reforma de la Llei de Societats. Principals novetats i canvis.

Home / Mercantil / Reforma de la Llei de Societats. Principals novetats i canvis.

Reforma de la Llei de Societats. Principals novetats i canvis.

El 24 de desembre entra en vigor la reforma de la Llei de Societats de Capital, la Llei que afecta i regula totes les Societats Limitades i Societats Anònimes. Al següent article us fem un petit resum a les principals novetats que s’incorporen; especial i específicament, per a les societats no cotitzades. Amb la reforma cal tenir en compte les modificacions que afecten a: millora de les competències de la junta d’accionistes i els drets dels accionistes; composició i règim de responsabilitat dels òrgans d’administració; retribució de consellers; i exigència d’informació als comptes sobre el període mig de pagament als proveïdors.

 1. Competències de la Junta General.
  • Es permet a la Junta impartir instruccions de gestió excepte que existeix disposició en contra als estatuts.
  • S’hauran de votar separadament les propostes d’acord d’aquells assumptes que siguin substancialment independents.
  • Totes les adquisicions, alienacions o aportacions a altres societats d’actius essencials han de ser autoritzades per la Junta General.
  • Es regulen amb major claredat les situacions de conflicte d’interessos pels accionistes.
  • Desapareix la distinció entre acords nuls (infracció d’un precepte legal) i anul·lables (altres infraccions).
  • S’unifica el termini de prescripció que passa dels 40 dies a 1 any.
  • Per impugnar acords, es rebaixa a menys de l’1% del capital per poder exercir l’acció d’impugnació.
 2. Administració de la societat.
  • Es tipifiquen de forma més precisa els deures de diligència i lleialtat i els procediments que s’haurien de seguir en cas de conflicte d’interessos.
  • S’amplia l’abast de la responsabilitat que, a partir d’ara,no només serà el rescabalament del dany causat, sinó també la devolució de l’enriquiment injust.
  • S’inclou un nou article amb les facultats indelegables per part del Consell a l’efecte de reservar-li el nucli essencial de la gestió i supervisió de la societat.
 3. Retribució dels càrrecs.
  • La remuneració dels administradors haurà de ser raonable d’acord amb la situació econòmica de la societat i les funcions i responsabilitats que tenen assumides.
  • El sistema de retribució haurà d’estar orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat de la societat a llarg termini.
  • En el cas dels consellers delegats, si tenen caràcter retribuït, hauran de signar un contracte que inclourà els diferents conceptes retributius. Aquest contracte s’aprovarà per majoria qualificada del Consell i amb l’abstenció dels interessats.

Finalment, val la pena fer menció a dos extrems importants. D’una banda, fer esment de nou a que aquest resum de mesures és el relatiu a les societats no cotitzades a borsa (única i exclusivament) i que pel que fa a les societats cotitzades, hi ha algunes diferències importants a tenir en compte. I, d’altra banda, que amb la reforma i a partir d’ara s’inclou l’obligació a publicar als comptes anuals el període mig de pagament als proveïdors.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

7049138-martillo-y-stethescope-sobre-fondo-blanco14949841-3d-gente--hombre-persona-con-leader-maletin-hombre-de-negocios-y-mi-equipo
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén