REQUISITS PER ACCEDIR A LA JUBILACIÓ L’ANY 2016

Home / Laboral / REQUISITS PER ACCEDIR A LA JUBILACIÓ L’ANY 2016

REQUISITS PER ACCEDIR A LA JUBILACIÓ L’ANY 2016

D’acord amb la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social i Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, passem a fer un breu resum de quins son els requisits per accedir durant l’any 2016 a una pensió de jubilació contributiva:

 

Edat ordinària de jubilació any 2016: 65 i 4 mesos

Aquesta és l’edat ordinària de jubilació, la quantia de la qual dependrà dels anys i de les bases que s’hagin anat cotitzant.

Així i tot encara és possible jubilar-se a 65 anys si el treballador ha cotitzat al moment de jubilar-se 36 anys o més, una xifra que en 2027 haurà de ser de 38 anys i mig per poder fer-ho a la mateixa edat.

 

Període de còmput:

A l’any 2016 es tenen en compte les cotitzacions realitzades durant els últims 19 anys.

Com a excepció, si un treballador es jubila amb la normativa anterior a la Llei 27/2011, d’1 d’agost (*) se li tindran en compte els últims 15 anys anteriors al fet causant per tal de fer el càlcul de la base reguladora de la prestació.

 

Mares treballadores:

Com a novetat més recent que ha estat introduïda a la LGSS 8/2015, trobem que es podrà incrementar entre un 5% i un 15%, la pensió de jubilació final  de les dones que es jubilin a partir d’1 de gener de 2016, en funció del nombre de fills que hagin tingut.

Aquest augment de la pensió no s’aplica a les jubilacions anticipades voluntàries ni a les parcials. Si que s’aplica a les jubilacions a l’edat ordinària de jubilació, a les anticipades involuntàries i fins i tot a les anticipades a les que se’ls apliqui la normativa anterior (*)

En aquest sentit, si són dos fills, l’aportació extra serà del 5%; si són tres, del 10% i si són quatre o més, del 15%.

 

Jubilació anticipada voluntària: dos anys abans de l’edat ordinària de jubilació

L’edat per accedir a la jubilació anticipada voluntària creix de manera paral·lela a la de la jubilació ordinària.

En aquest sentit, per a l’any 2016 serà de 63 anys per als treballadors amb mes de 36 anys cotitzats, i de 63 anys i 4 mesos per als que hagin cotitzat menys de 36 anys

 

(*) Actualment coexisteixen dues normatives en matèria de jubilació, i és que la Llei 27/2011 d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social, en la seva redacció donada per el RD Llei de 5/2013, senyala que se seguirà la normativa anterior, vigent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a les pensions de jubilació que es causin abans de l’1/01/2019 i, en els següents supòsits:

  • S’hagi extingit la relació laboral abans de l’1/4/2013 i sempre que amb posterioritat no tornin a quedar inclosos en cap dels règims del sistema de seguretat social.
  • Persones la relació laboral de les quals hagi quedat suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, convenis col·lectius o acords d’empresa així com decisions adoptades en procediments concursals, sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a l’1/1/19.
  • Persones que hagin accedit a la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a l’1/4/2013, o persones incorporades abans d’aquesta data a plans de jubilació parcial recollits en convenis o acords d’empresa independentment de que la jubilació parcial s’hagi produït amb anterioritat o posterioritat a la data 1/7/2013.
Recommended Posts

Leave a Comment


*

rendimentpresumpcio inocencia
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén