Última reforma de les pensions

Home / Laboral / Última reforma de les pensions

Última reforma de les pensions

La nova norma introdueix novetats i modificacions a la ja coneguda Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

En aquest sentit assenyalem les novetats més rellevants:

Compatibilitat entre la pensió de jubilació i el treball

La pensió de jubilació serà compatible amb la realització de qualsevol treball  per compte aliena o compte propi del pensionista, sempre que:

a)    L’accés a la pensió hagi estat un cop assolida l’edat de jubilació ordinària (la que en cada cas resulti de l’aplicació de la disposició transitòria 20ª i en l’article 161.1.a) de la Llei General de la Seguretat Social . No son admissibles les jubilacions acollides a bonificacions o a anticipacions per edat.

b)    El percentatge aplicable a la respectiva base reguladora ha ser del 100 per 100.

c)    El treball compatible podrà realitzar-se a temps complert o a temps parcial.

En aquest supòsit, el pensionista rebrà el 50% de la pensió que estigui percebent, i no tindrà dret a complement de mínims encara que la pensió sigui inferior a la mínima.

El beneficiari tindrà, en tot cas, la consideració de pensionista a tots els efectes.

Finalitzada la relació laboral per compte aliena, o produït el cessament de l’activitat per compte propi, es restablirà la pensió íntegra.

Les empreses en les que es compatibilitzi la prestació de serveis amb la percepció de la pensió de jubilació no hauran d’haver adoptat decisions extintives en els 6 mesos anteriors (aquesta limitació afectarà només a les extincions dutes a terme amb posterioritat a la entrada en vigor de la llei i per la cobertura dels llocs de treball del mateix grup professional que el dels afectats per les extincions). Un cop iniciada la compatibilitat entre pensió i treball, l’empresa haurà de mantenir el nivell d’ocupació durant la vigència del contracte.

Coeficients reductors sobre la pensió:

Fins ara els coeficients reductors tant per anys cotitzats com per edat s’aplicaven sobre la base reguladora de la pensió. Ara això canvia, i hi ha coeficients que s’aplicaran sobre la pensió:

Per a determinar la quantia d’una pensió de jubilació anticipada, els coeficients reductors per edat s’aplicaran sobre l’import de la pensió (fins ara s’aplicaven sobre la base reguladora de la pensió). És a dir, sobre la base reguladora de la pensió s’aplicarà el percentatge que correspongui per anys de cotització, i al resultat que serà la pensió, se li aplicaran directament els coeficients per anticipació d’edat.

A més a més, un cop aplicats els coeficients reductors sobre la pensió, aquesta no podrà ser superior a la quantia resultant de reduir el topall màxim de pensió en un 0.50 per 100 per cada trimestre d’anticipació.

Aquest coeficient del 0.50 per cent no s’aplicarà als qui es jubilin amb qualitat de mutualistes (haver cotitzat abans de l’1/1/1967) ni als que es jubilin conforme a les previsions de l’article 161 bis.1, en relació amb els grups o activitats professionals els treballs dels quals son excepcionalment penosos, tòxics, perillosos o insalubres, o es refereixin a persones amb discapacitat.

Nous requisits per a la jubilació anticipada:

S’estableixen dos modalitats d’accés a la jubilació anticipada, la que deriva del cessament en el treball per causa no imputable al treballador i la que deriva de la voluntat de l’interessat.

A.   Jubilació per causa no imputable al treballador:

a)    Tenir complerta una edat que sigui inferior en quatre anys, com a màxim, a l’edat que en cada cas resulti d’aplicació.

b)    Trobar-se inscrits com a demandants d’ocupació com a mínim durant 6 mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

c)    Acreditar un mínim de 33 anys cotitzats

d)    Que el cessament en el treball s’hagi produït com a conseqüència de (acomiadament col·lectiu, acomiadament objectiu, mort, jubilació o incapacitat de l’empresari, extinció de la personalitat jurídica del contractant, extinció del contracte per resolució judicial (concurs), extinció per existència de força major constatada per l’autoritat laboral.

S’introdueix com a novetat que en els supòsits de les lletres a) i b), per poder accedir a aquesta modalitat de jubilació anticipada, serà necessari que s’acrediti haver percebut la indemnització corresponent derivada de l’extinció del contracte o haver interposat demanda judicial en reclamació de la indemnització o d’impugnació de la decisió extintiva.

B.   Jubilació per voluntat de l’interessat:

a)    Tenir complerta una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat que en cada cas resulti d’aplicació.

b)    Acreditar un mínim de 35 anys cotitzats

c)    L’ import de la pensió a percebre ha de resultar superior a la quantia de la pensió mínima que li correspondria a l’interessat per la seva situació familiar al compliment dels 65 anys.

Normes transitòries en matèria de pensió de jubilació:

Es seguirà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves diferents modalitats vigents abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, de 1 d’agost, a les pensions de jubilació que es causin abans de l’1 de gener de 2019, en els següents supòsits:

a)    Persones a les que se’ls hagi extingit la relació laboral abans de l’1/4/2013, sempre que amb posterioritat a dita data no tornin a quedar inclosos en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.

b)    Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació o per convenis col·lectius de qualsevol àmbit , acords col·lectius d’empresa així com per decisions adoptades en procediments concursals , aprovats o declarats amb anterioritat a 1 d’abril de 2013, sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a 1 de gener de 2019

c)    Els qui hagin accedit a la jubilació parcial amb anterioritat a 1 d’abril de 2012, així com les persones incorporades abans de dita data a plans de jubilació parcial recollits en convenis col·lectius de qualsevol àmbit o acords col·lectius d’empresa amb independència de que l’accés a la jubilació parcial s’hagi produït amb anterioritat o posterioritat a 1 d’abril de 2013

Subsidi per a majors de 55 anys:

A partir de l’entrada en vigor del Real Decret Llei, aquest subsidi queda subjecte a un límit de renda familiar. Fins ara només es tenien en consideració les rendes personals.

En aquest sentit, els subsidis per desocupació per a majors de 55 anys, el dret dels quals neixin amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei (els ja reconeguts no canvien els criteris de rendes ) queden subjectes a:

Si el sol·licitant te cònjuge, i/o fills menors de 26 anys, o majors incapacitats o menors acollits, únicament s’entendrà complert el requisit de carència de rendes quan la suma de les rendes de tots els membres de la unitat familiar que la composen, no superin el 75 per cent del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extres.

Control de les prestacions:

El Servicio Público de Empleo Estatal, entitat gestora de les prestacions per desocupació, podrà, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei, exigir als treballadors que sol·licitin la prestació per desocupació per haver estat acomiadats, que acreditin haver percebut la corresponent indemnització, i de no haver-la cobrat, justificar haver presentat demanda contra la decisió extintiva.

En aquest sentit, en el cas que la indemnització no s’hagués percebut, ni s’hagués interposat demanda judicial en reclamació de dita indemnització o d’impugnació de la decisió extintiva, o quan l’extinció no porti aparellada l’obligació d’abonar una indemnització al treballador (cas dels acomiadaments disciplinaris), es reclamarà l’actuació de la Inspecció als efectes de comprovar la involuntarietat en el cessament en la relació laboral.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

tyuifnulitat
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén