Ajustos de jornada i salarials

Home / Laboral / Ajustos de jornada i salarials

Ajustos de jornada i salarials

In Laboral

Moltes empreses s’han hagut de plantejar, per tal d’assegurar la seva continuïtat, o bé reduir la plantilla de treballadors amortitzant aquells llocs de treball dels que podia prescindir, o bé, mantenint la plantilla i ajustar la producció i la jornada laboral al temps i al ritme, amb que es presenten les càrregues de treball.

La vigent legislació laboral presenta diferents possibles vies d’actuació relacionades amb els factors de temps de treball i salari. La reforma laboral operada per la Llei 3/2012 permet a les empreses distribuir irregularment el 10% de la seva jornada al llarg de l’any, en defecte de pacte individual o col·lectiu. Per sobre d’aquest percentatge del 10% de la jornada anual, l’establiment de la seva distribució irregular ha d’atenir-se al que es disposi en el conveni col·lectiu, de sector o d’empresa, que sigui aplicable, o en el seu defecte a l’acord amb els representants dels treballadors.

Una altra de les mesures de flexibilitat interna son els expedients de regulació d’ocupació de suspensió de contracte o de reducció de jornada i salari. Amb aquestes mesures les empreses pretenen reduir costos salarials de part de la jornada en que es redueix l’activitat productiva.

En els  expedients de suspensió de contracte els treballadors queden en situació d’atur durant el temps en que el seu contracte queda en suspens.

En els expedients de reducció de jornada, aquesta pot reduir-se dins del marge legalment establert, entre un mínim del 10% i un màxim del 70% de la jornada. Els treballadors afectats perceben la prestació d’atur en proporció a la jornada reduïda.

Una altra de les mesures previstes per tal d’ajustar jornada i salari es la modificació substancial de condicions de treball. Les causes son les mateixes que les dels acomiadaments objectius, és a dir, econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. A través d’aquesta les empreses poden proposar reduccions de jornada amb disminució proporcional de salari o reducció de complements i conceptes salarials que s’estiguin percebent al marge o per sobre dels establerts per conveni col·lectiu. També poden afectar l’horari, la distribució del temps de treball.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

imp1images
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén