Antiguitat dels treballadors amb contractes de pràctiques

Home / Laboral / Antiguitat dels treballadors amb contractes de pràctiques

Antiguitat dels treballadors amb contractes de pràctiques

El fet de no computar correctament l’antiguitat d’un treballador porta a error en el càlcul de la seva indemnització per acomiadament, i per tant, a la qualificació d’improcedència del mateix, amb les conseqüències d’haver d’abonar la indemnització corresponent o bé a readmetre al treballador, segons els casos.

En aquest sentit, es interessant saber que el Tribunal Suprem considera que els contractes per a la formació i pràctiques han de computar a efectes d’antiguitat.

Aquests contractes son una modalitat de contracte temporal equiparables als efectes dels contractes temporals genèrics.

En la sentència de 5/11/2014, el Tribunal Suprem resol el recurs plantejat en el que la qüestió litigiosa se centrava en determinar si procedia el còmput a efectes d’antiguitat a l’empresa, dels treballadors fixes, dels períodes prestats per aquells a raó de contractes en pràctiques i en formació.

La demanda defensava la pretensió de que la literalitat de l’article 15.6 de l’Estatut dels Treballadors conté un mandat legal que obliga a aplicar el mateix criteri a treballadors temporals i fixes, donat que l’antiguitat es connecta amb l’efectiva prestació de serveis, i amb el complement d’antiguitat es compensa l’adscripció del treballador a l’empresa o l’experiència adquirida, tenint per tant els contractes en pràctiques i formatius una clara naturalesa de contracte temporal.

En definitiva s’equiparen els contractes per a la formació i pràctiques com un contracte temporal amb venciment determinat pel que se’ls ha de reconèixer els beneficis senyalats en les anteriors sentències dictades en aquesta matèria per l’Audiència Nacional en resolució a diferents conflictes. En sentències anteriors l’Audiència Nacional havia declarat que els diferents períodes de serveis prestats pels treballadors per raó de contractes temporals, sigui quina sigui la raó de la temporalitat són computables als efectes d’antiguitat en l’empresa.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

4950222-calculadora-y-el-coche-de-juguete-aisladas-sobre-fondo-blanco10223476-autos-de-juguete-en-accidente-sobre-un-fondo-blanco
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén