Àrees de pràctica

El treball conjunt entre els diferents professionals del despatx permet oferir amb total garantia, l’assessorament i els serveis de pràctica jurídica en totes les àrees del Dret.

Dret civil

Constitueix el Dret Civil tot aquell conjunt de normes que fan referència als interessos particulars o privats, al règim de família, les relacions patrimonials, la personalitat i la successió hereditària, etc. En definitiva, la regulació de les relacions més comunes de la convivència humana.

 • Persona: incapacitació i tutela, filiació paterna i materna.
 • Família: divorcis, guarda i custòdia, pensions d’aliments i pensions compensatòries.
 • Successions: testaments, declaracions d’hereus, acceptacions d’herències i legítimes.
 • Obligacions: contractes d’arrendament, de compra venda, de permuta.
 • Drets reals: propietat, usdefruit, servituds, propietat horitzontal.
 • Responsabilitat Civil: indemnitzacions per accidents i danys i perjudicis.
Dret laboral

El dret laboral o dret del treball engloba un conjunt de normes jurídiques que garanteixen el compliment dels drets i les obligacions de les parts involucrades en una relació de treball.

 • Faltes i sancions.
 • Acomiadaments.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Accidents de treball.
 • Invalideses i altres prestacions de la Seguretat Social (atur, jubilació, viduïtat..).
Dret mercantil

El Dret Mercantil és una branca del Dret privat i reuneix tot un seguit de normes relatives als comerciants i les empreses. És el Dret que regula l’exercici de l’activitat comercial.

 • Societats: constitució, administració i dissolució de societats.
 • Compra-venda de societats.
 • Concursos de creditors.
 • Contractació mercantil.
 • Propietat intel·lectual.
Dret administratiu

El Dret Administratiu regula l’Administració Pública i les relacions jurídiques entre l’Administració Pública i els ciutadans.

 • Infraccions i sancions.
 • Contractació pública.
 • Planejament urbanístic.
 • Llicències i autoritzacions.
 • Expropiació forçosa.
 • Indemnitzacions per responsabilitat patrimonial de l’Administració.
Dret penal

El Dret penal regula el càstig de les faltes i els delictes mitjançant la imposició de penes als seus responsables.

 • Delictes.
 • Faltes.
 • Responsabilitat penal i patrimonial derivada de delictes i faltes.
Altres serveis

A través de la coordinació amb d’altres professionals col·laboradors del despatx professional, també podem oferir serveis en d’altres branques del Dret més especialitzades.

 • Noves Tecnologies.
 • Extrangeria.
 • Fiscalitat.
 • Assessorament a advocats estrangers.
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén