Dret civil

Constitueix el Dret Civil tot aquell conjunt de normes que fan referència als interessos particulars o privats, al règim de família, les relacions patrimonials, la personalitat i la successió hereditària, etc. En definitiva, la regulació de les relacions més comunes de la convivència humana.

  • Persona: incapacitació i tutela, filiació paterna i materna.
  • Família: divorcis, guarda i custòdia, pensions d’aliments i pensions compensatòries.
  • Successions: testaments, declaracions d’hereus, acceptacions d’herències i reclamacions de legítimes.
  • Obligacions: contractes d’arrendament, d’arres, de compravenda, de permuta.
  • Drets reals: propietat, usdefruit, servituds, drets de superficie, propietat horitzontal.
  • Responsabilitat Civil: indemnitzacions per accidents i danys i perjudicis.
  • Malapraxis bancària: reclamacions per inversions en participacions preferents, deute subordinat, permutes financeres (swaps), IRPH i compravenda d’accions.

ÚLTIMS ARTICLES RELACIONATS PUBLICATS

Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén