Autoria i participació en un delicte

Home / Penal / Autoria i participació en un delicte

Autoria i participació en un delicte

In Penal

Són diverses les formes per les que una persona pot veure’s implicada en un delicte o una falta i, en última instància, haver-ne de respondre. En aquest article hi farem un breu repàs.

  • L’autor: de forma individual, qui realitza el fet delicte per si sol, conjuntament o per mitjà d’un altre, del que es serveixen com a instrument. Són diverses les teories que, amb matisos, apunten a elements subjectius, formals, etc., però el Tribunal Suprem, cada cop més, apunta a la teoria del domini de l’autor. És a dir, l’autor és aquell que de forma subjectiva orienta la seva activitat a la lesió d’un bé jurídic i, de forma objectiva, qui té la capacitat d’interrompre aquesta lesió.
  • L’autoria mediata: per aquells casos en que algú es serveix d’una altra persona com a mitjà o instrument per realitzar l’execució. S’aplica aquí el criteri del domini del fet, entenent la irrellevància de qui executa directament per existir algú que realment domina l’acció (l’autor mediat).
  • La coautoria: són coautors d’un delicte els que realitzin el fet delictiu de manera conjunta. Cap dels autors realitza el fet delictiu per sí sol i, en aplicació del principi d’imputació recíproca, cada un dels coautors és autor de la totalitat del fet delictiu.
  • L’inductor: és una forma de participació semblant a l’autoria i que consisteix en influir en una persona perquè cometi el delicte. A diferència de l’autoria mediata, però, qui decideix i domina l’acció del delicte és l’induït. La inducció ha de ser realitzada abans de la comissió del delicte i, també, ha de ser directa (pressuposant una relació personal i immediata a través de la que es produeixi la inducció).
  • El cooperador, que pot ser necessari o còmplice. El cooperador necessari d’un delicte és aquella persona que participa en actes rellevants de la comissió del fet delictiu, però no és la persona que l’executa directament (que seria l’autor del delicte). Per la seva banda, en canvi, el còmplice sí que participa auxiliant, contribuint o afavorint eficaçment sense incidir en la realització del fet. La distinció entre un i altre rau en la importància de l’aportació en l’execució del pla de l’autor o autors i, perquè existeixi complicitat, l’existència de dos elements importants: un d’objectiu (relatiu a l’execució dels actes accessoris) i un de subjectiu ( relatiu al coneixement del propòsit criminal de l’autor i la voluntat de contribuir-hi de manera conscient i eficaç).

Malgrat les diferències conceptuals no menors en l’àmbit de l’autoria i la participació, no pot menystenir-se el contingut de l’article 28 del Codi Penal que, en última instància, acaba equiparant a inductors i cooperadors amb la mateixa responsabilitat que autors, autors mediats i coautors i, per tant i en conseqüència, correspondrà imposar-los la mateixa pena.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

12771440-3d-hombre-de-negocios-con-un-monton-de-trabajo-que-hacer-en-el-fondo-blanco???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén