Acomiadament d’interins de l’Administració pública

Home / Laboral / Acomiadament d’interins de l’Administració pública

Acomiadament d’interins de l’Administració pública

L’Administració, a excepció de cobertura de la plaça haurà d’extingir els contractes dels interins via article 51 o 52 ET, és a dir seguint el procediment d’acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, amb dret del treballador a percebre una indemnització de 20 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitats.

En aquest Recurs de cassació es discuteix si l’Administració pot extingir els contractes d’interinitat per vacant o indefinits (per superació del termini màxim a l’Administració), per amortització, és a dir, per no cobertura de la plaça, en el cas concret per un canvi en la relació de llocs de treball, o ha d’acudir a la via de l’acomiadament objectiu en el seu vessant col·lectiu (Art. 51 ET) o en el seu vessant individual (Art. 52 ET) depenent del número de treballadors afectats.

El Tribunal Suprem conclou el següent:

  • Els contractes d’interinitat per vacant estan subjectes al compliment del terme pactat, és a dir, estan subjectes a la cobertura de la plaça que ocupa l’interí. Tinguem en compte que un interí ocupa una plaça mentre dura el procés de selecció de la mateixa, prèvia convocatòria dels corresponents processos selectius per a les places compromeses en l’Oferta pública d’ocupació.
  • L’amortització de la plaça per una nova Relació de Llocs de Treball (RLT) – permesa per l’article 74 del EBEP-, no pot suposar l’automàtica extinció del contracte l’interinitat, doncs no està prevista com a tal, sinó que requereix seguir prèviament els tràmits dels articles 51 i 52 de l’Estatut dels Treballadors, aplicables al personal laboral de les Administracions Públiques. Quan parlem dels tràmits dels articles 51 i 52 de l’Estatut dels Treballadors, ens referim als tràmits previstos per a dur a terme un acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, tant a nivell individual com col·lectiu, acomiadament que comporta el dret del treballador a rebre una indemnització de 20 dies per any treballat, amb el topall de 12 mensualitats.
  • Aquesta nova doctrina és igualment aplicable als treballadors indefinits no fixes, l’extinció contractual dels quals està igualment subjecte a la cobertura de la plaça i, en el seu cas a l’amortització.

Així doncs, segons aquest nou criteri del Tribunal Suprem, tant en els supòsits d’interinitat per vacant, com en els de les seves transformacions en indefinit no fixe per transcurs del termini màxim (son tres anys):

  1. L’amortització de la plaça per modificació de la RLT (Relació de Llocs de Treball) no està legalment prevista com a causa extintiva d’aquests contracte.
  2. Per a poder extingir els contractes sense prèviament haver cobert reglamentàriament les places, l’Administració Pública haurà d’acudir a la via de l’extinció prevista en els articles 51 i 52 de l’Estatut dels Treballadors.

En definitiva, després de la rectificació de criteri per part de la Sala Social del Tribunal Suprem, els contractes d’interinitat per vacant i els contractes indefinits no fixes per transcurs del termini màxim legal – 3 anys- (termini màxim que te l’Administració per a la cobertura reglamentaria de la plaça), s’extingiran vàlidament per la cobertura de la plaça.

 En la resta de supòsits (amortització de la plaça – per reestructuració del departament, modificació de la relació de llocs de treball-,  falta d’adjudicació de la plaça, falta de convocatòria de concurs, etc) l’Administració haurà d’acudir a la via del 51 o 52 de l’Estatut dels Treballadors depenent del número de treballadors afectats. Això significa que hauran de seguir-se el procediment legal previst per als acomiadaments objectius i que els treballadors afectats tindran dret a percebre la indemnització corresponent.  

Recommended Posts

Leave a Comment


*

24092377-trabajo-en-equipo-la-imagen-con-un-trazado-de-trabajo7221645-caracteres-3d-aislados-en-la-serie-de-fondo-blanco
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén