DIFERÈNCIES ENTRE MATRIMONI I PARELLES DE FET

Home / Civil / DIFERÈNCIES ENTRE MATRIMONI I PARELLES DE FET

DIFERÈNCIES ENTRE MATRIMONI I PARELLES DE FET

Els matrimonis i les parelles de fet tenen els mateixos drets i obligacions en aquells casos vinculats a les successions, el reagrupament familiar d’acord amb la llei d’estrangeria i els fills en comú, pel mer fet de ser pare o mare amb independència de si estan casats o no. En cas de separació o divorci, també existeixen idèntics drets entre matrimoni i parella de fet en aquells casos que un dels membres de la parella hagi treballat per la casa i ho hagi fet sense retribució:  pot tenir dret a percebre una compensació econòmica.

Més enllà d’aquests supòsits, no són idèntics els drets i obligacions entre matrimoni i parella de fet. I la dificultat per accedir a determinats drets, la té la parella de fet. Així les coses, podem diferenciar els següents casos:

  • Pensió de viduïtat: amb el matrimoni és automàtica, tot i que si la mort es produeix fruit de malaltia comuna esdevinguda amb anterioritat al casament, s’ha d’acreditar o bé que existeixen fills comuns, o bé que el matrimoni s’hagués celebrat amb un any d’antelació a la defunció, sense que s’exigeixi aquest últim requisit quan a la data de celebració del casament s’acredités un període de convivència amb el causant com a parella de fet que, sumant al de duració del matrimoni, hagués superat els dos anys. Per contra, en els casos de parella de fet es necessiten 5 anys de convivència i 2 anys al registre, a més de dependència econòmica.
  • L’atribució de l’ús de l’habitatge en cas de separació o divorci, si no hi ha fills en comú, pot ser atribuït al cònjuge més necessitat; en canvi, en cas de parella de fet només es preveu l’atribució de l’ús de l’habitatge per raó de la guarda dels fills.
  • Pel que fa a la declaració de la renda, només en cas d’existir matrimoni es pot realitzar la declaració conjunta.
  • En matèria de permisos retribuïts, només en cas de matrimoni preveu l’Estatut dels Treballadors un permís de 15 dies per raó del casament, sense preveure’s permís per unió de parella, a no ser que ho millori el conveni col·lectiu d’aplicació.
  • I, finalment, només en cas de matrimoni es pot demanar la nacionalitat després d’un any de convivència; a les parelles de fet, no es preveu.
Recommended Posts

Leave a Comment


*

127129
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén