El fals autònom

Home / Laboral / El fals autònom

El fals autònom

Amb aquesta terminologia de “fals autònom” és com entenem aquells supòsits en els que una persona, malgrat estar donat d’alta com a autònom, facturar a una empresa, etc., realment té un vincle de caràcter laboral amb l’empresa. Que es reconegui o no aquesta relació laboral no és una qüestió menor; el reconeixement comporta també el dret a les cotitzacions, la indemnització per acomiadament si és el cas i, fins i tot, el dret a la prestació d’atur.

Per analitzar si estem davant d’un cas de “fals autònom” cal examinar cada cas concret. I, sobretot, veure si es compleixen dos requisits indispensables per determinar si hi ha relació laboral: la dependència i l’alienitat.

La dependència significa que el treballador forma part de l’organització de l’empresa i aquesta circumstància s’acredita en aquells casos en que existeix un lloc de treball al que s’assisteix, hi ha un horari, el treballador es relaciona amb els altres companys de feina, etc. Per la seva banda, l’alienitat s’evidencia quan s’assumeix per part de l’empresa l’obligació de pagar el salari amb independència dels resultats, beneficis o la feina concreta executada. Els exemples més freqüents en aquest àmbit són els relatius a quan es produeixen factures de forma regular i per un import fix, quan els mitjans de treball són de l’empresa i no del treballador, etc.

En aquestes circumstàncies preval aquella màxima del Dret que assenyala que “els contractes són el que són i no el que les parts diuen que són”. I, per tant, si la relació laboral existeix, caldrà reconèixer al treballador els drets que li són propis.

En conseqüència, aquells treballadors que formalment estan donats d’alta d’autònoms, però compleixen tots els requisits i característiques d’una relació laboral normal, tenen dret a reclamar que se’ls reconegui aquesta condició; ja sigui mentre estan actuant com a fals autònom, com quan, si es produeix una finalització dels serveis, al marge de la documentació formal que es produeixi d’aquesta rescissió de serveis, jurídicament s’hagin de considerar acomiadats, amb tots els drets que a la indemnització i a les prestacions d’atur això comporta.

A l’altra banda, les empreses que tinguin un fals autònom entre els seus treballadors, han de saber que el frau en aquesta matèria es persegueix de forma especial: recentment s’ha inclòs aquest tipus de supòsits com una nova infracció greu del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions a l’ordre social. Les sancions per aquesta infracció poden arribar fins als 10.000 €.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

5
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén