El pagaré com a instrument més eficaç de cobrament

Home / Mercantil / El pagaré com a instrument més eficaç de cobrament

El pagaré com a instrument més eficaç de cobrament

Són múltiples les fórmules de pagament que utilitzen les empreses: cobrament en efectiu (que en un article anterior ja vam indicar quins eren els nous límits), la domiciliació de rebuts o la designació d’un número de compte on fer un ingrés o transferència, entre d’altres. De tots, però, només un assegura l’obligació de pagament: el pagaré. Amb independència de quin sigui el rerefons de la relació comercial, es genera, sense massa opcions a discussió, l’obligació del deutor a pagar.

En aquest sentit, les diferents formes de funcionament de cada empresa, les particularitats del mercat o del propi sector poden donar lloc a tantes fórmules en les relacions comercials com es vulgui, però la fórmula del pagaré ofereix algunes avantatges a considerar.

En primer lloc, perquè suposa una obligació de pagament a una determinada data. Es converteix en objectiva (s’ha pagat o no) l’obligació de pagar i ni el subministrament erroni de la mercaderia, el retard o tantes i tantes excuses que quan es produeix l’impagament apareixen, no tenen sentit: qui ha lliurat el pagaré s’ha obligat a pagar en una determinada data.

Aquesta configuració jurídica i, d’acord amb la legislació vigent, constitueix el pagaré com un títol executable directament. La reclamació d’un pagaré suposa l’inici d’un procediment d’execució en el que, com a beneficiaris del pagaré, no només podrem reclamar l’import del pagaré i les despeses de devolució que s’hagin produït, sinó també, com no, les costes processals de la seva reclamació i, des del primer moment, podent recorre a l’embargament del deutor, a qui pràcticament només li queda oposar el pagament per aturar la nostra acció.

El judici canviari a través del qual es reclama aquest import esdevé un dels tipus de judicis executius i, precisament per la seva celeritat i funcionament, cal tenir ben present que el nostre pagaré –i títol d’execució- contingui tots els requisits que la llei exigeix:

–       la denominació de pagaré

–       la promesa de pagar una quantitat determinada

–       la data que es procedirà al pagament (venciment)

–       el lloc en el que cal efectuar el pagament

–       la persona que ha de fer el pagament (persona física o jurídica)

–       la data i lloc on es signa el pagaré

–       i la signatura de qui emet el pagaré

Identificat el pagaré com a instrument més eficaç pel pagament, hi ha dues qüestions més a tenir en compte. D’una banda, el que és inassegurable és que el pagaré tingui fons. La solvència de l’empresa, client o proveïdor que en els lliura, més enllà dels beneficiosos elements de protecció que jurídicament hi ha establerts i els múltiples mecanismes per fer-ne ràpid el pagament, és una qüestió que només aquell que rep el pagaré coneix. O, en tot cas, requereix un assessorament previ per saber si podem o no acceptar amb garanties un pagaré d’un tercer. Cal recordar aquí la importància de triar bé els nostres deutors i gaudir de tota la informació necessària abans de contractar amb ells.

D’altra banda i, finalment, el pagaré també obre tot un conjunt de possibilitats a tenir en compte: les garanties d’aval personal i solidari que poden acompanyar-lo; la facultat de negociar-lo amb entitats financers per avançar-ne el cobrament; o, fins i tot, la possibilitat de fer-lo servir per pagar a un tercer (l’endossament del pagaré). Altres eines i usos d’una carta de pagament que, com assenyalàvem al començament, esdevé molt eficaç i de més utilitat que els altres mitjans.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

preferentsswaps
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén