El tràfic d’influències

Home / Penal / El tràfic d’influències

El tràfic d’influències

El tràfic d’influències ve regulat al Capítol VI del Títol XIX del Codi Penal, el títol relatiu als delictes contra l’Administració Pública. Val la pena esmentar la distinció que es fa en dos articles del Codi Penal: al 428, fent especial referència a aquells casos que el cometin funcionaris i autoritats; i al 429 orientat a sancionar la mateixa conducta, però quan sigui exercida per particulars. I, així mateix, l’agravant de les penes que imposa el Codi en els casos que aquestes conductes vagin acompanyades de regals o qualsevol tipus de remuneracions.

Malauradament són pocs els casos que han arribat al Tribunal Suprem, però analitzant algunes de les sentències que, directa o indirectament, han abordat aquest delicte i, completant-ho amb els diferents estudis doctrinals sobre la matèria, podem acabar concretant quin és el sentit que s’ha donat al delicte que ha esdevingut la porta oberta per afrontar la lluita contra la corrupció.

Cal destacar que són diversos els elements que configuren el delicte que té per objecte protegir la llibertat del funcionari o autoritat que ha d’adoptar una decisió en l’exercici del seu càrrec motivada només pels interessos públics i el Dret aplicable. Més enllà del subjecte actiu que cometi el delicte (l’autoritat, funcionari o particular), hi ha uns trets determinants que entrarem a veure a continuació: la influència, la prevalença i la discrecionalitat de la resolució dictada.

L’element inicial i comú per a l’articulació de la conducta que es sanciona: la influència. La influència és sens dubte l’element més difícil de provar perquè normalment es manifestarà en l’àmbit privat i sense testimonis, però jurisprudencialment ja s’ha sentenciat que la influència pot provar-se amb altres elements com la prevalença o l’emissió d’una resolució arbitrària i el seu caràcter favorable al subjecte destinatari de la mateixa. Es persegueix, en definitiva, una activitat de suggestió, inclinació o invitació a una altra persona per prendre una decisió en un sentit determinat.

Aquí és on entra l’altre element essencial per la construcció de la conducta tipificada: la prevalença. Ve donada per la relació de jerarquia, amistat o, fins i tot, familiaritat que permet exercir aquesta influència. No cal que sigui formal o fruit d’una jerarquia orgànica i directa. Es tracta, en definitiva, d’una situació que, per la causa o relació que sigui, acaba suposant un abús de superioritat, pel que la persona que ha de dictar la resolució entengui que ha d’atendre els suggeriments o inclinacions a decidir en un determinat sentit que se li exerceixen.

L’existència d’aquests dos elements de la influència i la prevalença, ens permet diferenciar aquest delicte del de la prevaricació en sentit estricte. En ambdós casos ens apareix una discrecionalitat de la resolució dictada, que esdevé contrària a les normes del Dret. Però la distinció entre un tipus delictiu i l’altre, entre altres matisos, ve donada perquè la resolució arbitrària és fruit no d’un acte unilateral i propi del subjecte que la dicta, sinó fruit d’aquesta influència i relació de prevalença que acaba suposant un canvi injustificat i arbitrari en l’acció de l’autoritat o funcionari públic.

El delicte de tràfic d’influències té dues qüestions més que cal afrontar per fer-ne una aproximació completa. La primera és el seu tipus agravat en cas que s’hagi obtingut un benefici. Un element que, més enllà de la pena, com no, suposa el decomís d’aquest benefici.

La segona és que l’oferiment d’influències també pot ser penat. En aquest sentit, poden existir tant les influències reals com les fictícies i, fins i tot, no és necessari per a la comissió del delicte que l’acusat tingui capacitat d’influir o que no s’hagi fet la gestió per fer-ho. El legislador ha articulat un delicte enfocat clarament a sancionar, fins i tot, com un acte preparatori, allò que posi en risc l’objectivitat i imparcialitat de les decisions administratives; l’exigència primordial per al correcte funcionament de l’Administració.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

k11355685ABOGADOS-DIVORCIO-DE-MUTUO-ACUERDO-EN-VALLADOLID-300-euros-396514-441536
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén