Els accidents laborals

Home / Laboral / Els accidents laborals

Els accidents laborals

In Laboral

S’entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador pateix amb ocasió o per conseqüència del treball que executa per compte aliena.

El concepte d’accident de treball requereix per tant, d’una lesió corporal, que l’accidentat sigui treballador per compte aliena i, que la lesió sigui ocorreguda a conseqüència del treball.

Així doncs, ens trobem davant d’un accident de treball quan el treballador pateix una lesió corporal, i entenen aquesta lesió com tot dany causat per una ferida, cop o malaltia, assimilant-se a lesió corporal les seqüeles o malalties psíquiques o psicològiques. Ha d’existir també una relació de causalitat, és a dir, que l’accident sigui en ocasió o per conseqüència del treball, doncs la lesió per si sola no constitueix accident de treball.

Tenen així la consideració d’accident de treball:

 • Els que pateix el treballador a l’anar o tornar del seu lloc de treball. Són els anomenats accidents in itinere, i requereixen una sèrie de condicions que cal analitzar per cas, però que es poden resumir en:
  • Que succeeixi en el camí d’anada i tornada.
  • Que no es produeixin interrupcions entre el treball i l’accident.
  • Que es faci l’itinerari – recorregut habitual.
 • Els accidents en missió, son aquells que es produeixen durant el trajecte que hagi de realitzar el treballador per al compliment de la missió, així com durant els que succeeixin durant el desenvolupament de la mateixa dins de la seva jornada. Un exemple d’accident en missió seria d’un treballador que, utilitza el vehicle no de forma continuada, però que ha de realitzar desplaçaments fora de les instal·lacions de l’empresa per complir amb la seva missió.
 • Els que pateix el treballador en ocasió o com a conseqüència del desenvolupament de càrrecs electius de caràcter sindical, així com els ocorreguts al anar o tornar del lloc en que s’exercitin les funcions pròpies del càrrec.
 • Els que pateix el treballador en actes de salvament o d’anàloga naturalesa, quan tinguin connexió amb el treball. S’inclou aquí el supòsit d’ordre directe de l’empresari o actes espontanis del treballador. Un exemple seria el d’un treballador que intenta ajudar – salvar un company, i que acaba patint una lesió conseqüència de l’acte de salvament.
 • Les malalties que contregui un treballador com a conseqüència de la realització del seu treball, sempre que es provi que la malaltia va tenir com a causa exclusiva l’execució del mateix.
 • Les malalties o defectes, que tot i patir pel treballador amb anterioritat al desenvolupament de la seva activitat laboral, siguin agreujats com a conseqüència de la lesió constitutiva de l’accident.

Accidents que no tenen la consideració d’accidents de treball:

 • Els que deguts a dol o a imprudència temerària del treballador accidentat, tot i que no impedirà la qualificació com a accident de treball, aquell que impliqui imprudència professional que sigui conseqüència de l’exercici habitual d’un treball i es derivi de la confiança que aquest inspira.
 • Els que siguin deguts a força major estranya al treball, entenent-se per aquesta la que sigui de tal naturalesa que cap relació guardi amb el treball que s’executava al succeir l’accident.

No impediran la declaració d’accident de treball, aquells en que hi concorri la culpabilitat civil o criminal de l’empresari, d’un company o d’un tercer, a no ser que no guardi cap relació amb el treball.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

3d-man-with-loudspeaker-blog-448x41315431307-acusado-criticar-una-mano-en-el-acusado-una-persona
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén