Llei General de drets de les persones amb discapacitat

Home / Civil / Llei General de drets de les persones amb discapacitat

Llei General de drets de les persones amb discapacitat

In Civil

El passat mes de novembre es va aprovar la Llei que regula els drets de les persones amb discapacitat, el “Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social”.

Aquesta Llei General integra en el seu text la normativa vigent fins al moment, com la “Llei 13/1982, de  7 d’abril, d’integració social de les persones amb discapacitat”, la “Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat” i la “Llei 49/2007, de 26 de desembre, per la que s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat”, alhora, actualitza aquesta normativa existent seguint el que disposa la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Així doncs, regula aspectes referents al dret a la salut, al dret a l’educació, al dret a la vida independent, al dret al treball, al dret a la protecció social i al dret a participar a la vida política. Així mateix, pretén garantir la igualtat de tracte i equiparar les condicions de les persones amb discapacitat a les de la resta de ciutadans, mitjançant l’establiment d’un règim de sancions i infraccions per garantir-ne el seu compliment efectiu.

Aquest règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació és comú per tot l’Estat, no obstant, no s’assegura una completa homogeneïtzació del règim normatiu perquè les comunitats autònomes podran establir un règim d’infraccions propi, però hauran de garantir la plena protecció a les persones amb discapacitat atenint-se al contingut de la llei.

En qualsevol cas, és vol consolidar els drets de les persones amb discapacitat en tots els àmbits socials i actualitzar, a dia d’avui, la terminologia i els conceptes que s’utilitzen en relació a les persones amb discapacitat.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

contractescentim 2
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén