Normativa del pagament en efectiu

Home / Mercantil / Normativa del pagament en efectiu

Normativa del pagament en efectiu

Des de l’entrada en vigor de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, que preveu que no poden pagar-se en efectiu les operacions amb un import superior a 2.500€, sent aquest import la quantitat final del pagament, en les que alguna de les dues parts intervingui en qualitat d’empresari o professional, ha plantejat diversos dubtes i consultes i ja s’han iniciat les verificacions per part de l’Agència Tributària per al seu compliment.

Un punt molt important són els pagaments parcials, generadors de dubtes i molts errors. En el cas d’una operació entre un empresari i un particular amb un valor de l’operació de 3.500€, podria semblar correcte pagar 2.000€ en efectiu i d’aquesta manera no infringir la Llei. Doncs bé, el cert és que no podria abonar-se cap quantitat en efectiu, ja que l’import de l’operació supera els 2.500€ i per tant, el pagament d’una part en efectiu suposaria l’incompliment de la prohibició. En qualsevol cas, la base de la sanció seria l’import pagat en efectiu i no l’import total de l’operació.

Una altra situació habitual és el cas d’un professional que presti els seus serveis en diverses sessions de treball, com podria ser un dentista, que en el seu cas es tractaria d’una sola operació tot i que fraccionada en sessions. D’aquesta manera, si les diferents sessions sumessin un total de 2.500€ o més, no podria pagar-se res en efectiu. Diferent és la situació en que es prestin diferents serveis independents durant l’any.

Tanmateix, en el cas dels pagaments a termini succeeix el mateix, així que es té en compte l’import total format per la suma de tots els terminis i no cada un de manera individual.

L’efectiu està definit com a tal a l’article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals com a: paper moneda i moneda metàl·lica, nacional o estrangera; els xecs bancaris al portador, denominats en qualsevol moneda; qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebuts per ser emprats com a mitjà de pagament al portador.

El límit de l’import és més flexible en el cas que el pagador sigui un particular i no resident, en que la limitació dels 2.500€ s’eleva a 15.000€, el motiu és principalment no perjudicar la despesa que aquests puguin realitzar quan visiten i consumeixen a Espanya.

Tanmateix, aquesta limitació a 2.500€, no s’aplica a pagaments i ingressos realitzats a entitats de crèdit.

La Llei preveu que l’incompliment de la norma suposa una infracció administrativa tant pel pagador com pel receptor de l’import pagat, tant si són persones físiques com entitats, i per tant la sanció esdevé del 25% del valor del pagament.

En aquest escenari apareix la possibilitat de l’exoneració, quan el contribuent que voluntàriament comuniqui el pagament en efectiu a l’Administració abans del transcurs de tres mesos i aquest també estigui implicat en l’operació denunciada, serà exonerat de la sanció.

El mecanisme de denúncia és a l’abast de tots els ciutadans, es pot realitzar mitjançant un enllaç que es troba a la pàgina web de l’Agència Tributària en el que aquests poden registrar les seves denúncies en relació a pagaments superiors a 2.500€ en els que hi estiguin implicats.

Així mateix, durant aquest any 2013, l’Agència Tributaria ha iniciat 2.170 expedients d’anàlisis de denúncies de pagaments en efectiu superiors a 2.500€.

I en conseqüència, des de que va entrar en vigor aquesta nova Llei, s’han tramitat 8.016 expedients de derivació de responsabilitats i s’han adoptat 1.942 mesures cautelars. En relació a les 17.000 verificacions del compliment de les obligacions tributaries programades per la AEAT, el Ministeri d’Hisenda, han assegurat que a data 31 d’agost ja s’havien realitzat quasi 10.000, amb l’objectiu de detectar irregularitats com operacions en efectiu per sobre del valor màxim permès o controlar lloguers no declarats, entre altres.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

conveniiprh
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén