Pot modificar-se la sentència de divorci?

Home / Civil / Pot modificar-se la sentència de divorci?

Pot modificar-se la sentència de divorci?

Sigui de mutu acord o a través d’un judici, al final, d’un procés de divorci (o, en el seu cas, les dissolucions de parelles de fet) n’acaba sortint una sentència que regula les normes bàsiques en relació a custòdia, pensió d’aliments,atribucions d’úsos, etc. A diferència de la majoria de les sentències que són inamovibles, si s’alteren substancialment les circumstàncies econòmiques o personal que existeixen al moment de la sentència, pot instar-se la modificació de la sentència i el contingut de les seves mesures.

En aquest sentit, cal tenir present que al moment del divorci es van donar una sèrie de factors (edat dels fills si n’hi havia, ingressos dels dos progenitors, escola en la que es produïa l’escolarització, despeses habituals, etc.) que és possible que amb el pas del temps canviïn; tant a pitjor, com a millor. Si això és així, les dues parts de mutu acord o una d’elles instant una modificació contenciosa, poden sol·licitar al Jutjat la modificació de la sentència i/o conveni regulador.

Si la modificació es pretén de mutu acord, només caldrà aportar un nou conveni i demanar-ne l’homologació judicial perquè el nou substitueixi l’anterior. En canvi, si la modificació només la pretén una de les parts haurà de formular demanda, aportant totes les proves que justifiquin la modificació i la seva pretensió haurà de complir uns requisits bàsics que ha anat consolidant la jurisprudència dels Jutjats i Tribunals:

  • Que es produeixi una alteració de les circumstàncies que es van tenir en compte en el seu moment per dictar sentència.
  • Que aquesta modificació o alteració de les circumstàncies sigui essencial i substancial.
  • Que aquesta alteració tingui un cert grau de permanència en el temps i, per tant, que no sigui una situació conjuntural o transitòria.
  • Que aquesta modificació no hagi estat provocada o buscada voluntàriament a propòsit d’obtenir la modificació de les mesures.

Moltes de les demandes actuals de modificació de mesures van orientades, a causa de la situació econòmica actual, a rebaixar les pensions d’aliments per no poder-se afrontar el pagament. O, algunes, en canvi, aprofitant el canvi normatiu que s’ha produït, a sol·licitar règims de custòdia compartida allà on hi havia una custòdia a favor d’un dels progenitors.

En tot cas, en aquests processos la confluència dels requisits fixats jurisprudencialment i la seva presentació de forma clara i motivada al procés judicial, seran la clau de l’èxit a favor o bé d’aquell que pretengui la modificació de les mesures; o, al contrari, a favor d’aquell que, amb una demanda de modificació interposada en contra seva, pretengui defensar i mantenir la vigència de les mesures adoptades en el seu dia.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

Tràfic influències24092377-trabajo-en-equipo-la-imagen-con-un-trazado-de-trabajo
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén