Els nous models de contractes laborals

Home / Laboral / Els nous models de contractes laborals

Els nous models de contractes laborals

La realitat és que les modalitats contractuals han passat a ser 4: indefinit, temporal, contracte de formació i aprenentatge, i contracte en pràctiques.

Però, així i tot, dins de cada modalitat contractual, és dir dins de cada gran model de contracte, s’integren la totalitat dels tipus de contractació existents fins ara, que s’han d’especificar a l’hora de complimentar el model corresponent.

– Contracte indefinit: És aquell que es concerta sense establir límits de temps en la prestació dels serveis, en quan a la durada del contracte. Entre el grup de contractes indefinits podem trobar els següents , cadascun d’ells amb les seves característiques particulars diferents:

 • Indefinit ordinari
 • De persones amb discapacitat
 • De persones amb discapacitat en centres especials de treball
 • De recolzament a emprenedors
 • De joves per a microempreses i empresaris autònoms
 • De nou projecte d’emprenement jove
 • A temps parcial amb vinculació formativa
 • De treballadors en situació d’exclusió social; víctimes de violència de gènere, domèstica o víctimes de terrorisme
 • D’exclosos en empreses d’inserció
 • De majors de 52 anys beneficiaris de subsidis per desocupació
 • Procedents de primera feina jove de ETT
 • Procedents d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge
 • Procedents d’un contracte en pràctiques d’ETT
 • Del servei de la llar familiar
 • De conversió de contracte temporal a indefinit

– Contracte temporal: És aquell que te per objecte l’establiment d’una relació laboral entre empresari i treballador per un temps determinat. Entre el grup de contractes temporals podem trobar els següents , cadascun d’ells amb les seves característiques particulars diferents:

 • De formació i aprenentatge ordinari
 • De treballadors en situació d’exclusió social, víctimes de violència de gènere, domèstica o víctimes del terrorisme
 • De persones amb discapacitat en centres especials de treball
 • De treballs d’interès social/ foment d’ocupació agrària

– Contracte per a la formació i l’aprenentatge:  Aquesta modalitat contractual es configura com un instrument destinat a afavorir la inserció laboral i la formació de les persones. Dins d’aquest grup podem trobar-hi la següent tipologia de contractes:

 • De formació i aprenentatge ordinaris
 • De treballadors en situació d’exclusió social, víctimes de violència de gènere, domèstica o víctimes de terrorisme
 • De persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació
 • De treballs d’interès social / foment d’ocupació agrària

– Contracte en pràctiques: tenen per objecte l’obtenció per part del treballador de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursats. No es tracta únicament d’adquirir experiència en un treball determinat, sino també de que aquesta experiència actuï sobre els estudis cursats. Dins d’aquest grup podem trobar-hi la següent tipologia de contractes:

 • De pràctiques ordinari
 • De treballadors en situació d’exclusió social, víctimes de violència de gènere, domèstica o víctimes de terrorisme
 • De treballadors majors de 52 anys beneficiaris de subsidis per desocupació
 • De persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació
 • De treballs d’interès social / foment d’ocupació agrària.

Per tant, es pot veure com en realitat el que hi ha hagut és un agrupament dels tipus de contracte ja existents en quatre modalitats (indefinits, temporals, pràctiques i formació i aprenentatge), però continuen subsistint totes les tipologies anteriors.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

swapsarres
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén