Les grans indemnitzacions

Home / Civil / Les grans indemnitzacions

Les grans indemnitzacions

In Civil

En accidents de trànsit especialment, però també en accidents de treball o altres tipus de sinistres s’esdevenen lesions que, sense arribar a produir la mort de la víctima, poden acabar suposant unes limitacions i afectacions a la persona molt considerables. Lesions tant físiques com cerebrals que, en l’àmbit del barem indemnitzatori obligatori per als accidents de trànsit (però que també esdevé de referència per a altres tipus d’accidents i quantificacions de danys i perjudicis), afecten als que coneixem amb els noms de grans lesionats i/o greus lesionats.

Sense voluntat de ser exhaustiu, aquestes lesions poden ser de diferents tipus:

 • Cerebrals (epilèpsia, encefalopaties, psiquiatries…)
 • Medul·lars (tetraplegia, paraplegia…)
 • De tipus nerviós (paràlisis, neuràlgies…)
 • Les que afecten als sentits (vista, oïda…)
 • Les que afecten amb gravetat a òrgans i vísceres (traqueotomia, alteracions hepàtiques, insuficiències renals, incontinències greus…)
 • O les de l’aparell locomotor (columna, cadera, amputacions, pèrdua de moviments…)

Unes lesions especialment greus i que, sovint també, dins d’aquest concepte de grans lesionats també poden tenir cabuda aquells casos amb una concurrència de moltes seqüeles que, malgrat no siguin de tipus greu, per la seva incidència conjunta, poden constituir també un cas de lesionat greu.

En aquest àmbit, la complexitat del barem indemnitzatori es desenvolupa de forma especial i, més enllà d’un primer càlcul indemnitzatori que tingui en compte els dies hospitalaris, dies impeditius i dies no impeditius, existeixen diversos factors de correcció i valoracions de les seqüeles que cal tenir en compte amb especial cura.

En primer lloc i com en la majoria de casos, les correccions en funció dels ingressos econòmics del lesionat. Uns tants per cents que incrementen la indemnització en funció de les retribucions que percebia la víctima.

En segon lloc, l’aplicació del factor corrector de la Gran Invalidesa, que serà per a persones amb seqüeles permanents que necessitin ajuda de terceres persones per les tasques més essencials de la seva vida diària (vestir-se, desplaçar-se, menjar, etc.). En aquest àmbit és important fer menció al fet que encara que la Seguretat Social no hagi emès la corresponent declaració d’incapacitat (ja sigui parcial, total, absoluta o gran invalidesa), el gran lesionat tindrà dret a la indemnització per aquest concepte. Fins i tot, encara que no hagi estat reconegut per un Tribunal Mèdic. I, així també, que no només existeix aquesta previsió per la Gran Invalidesa, sinó també pels diferents tipus d’incapacitats parcials, total o absoluta.

En tercer lloc, existeix l’aplicació del factor de correcció pels danys morals. Els danys morals, les pèrdues d’oportunitat i d’altres factors que podrien atribuir-se a qualsevol accident amb lesions permanents ja estan contemplats al llarg del barem indemnitzatori. En aquests casos, però, un nou factor de correcció entra en joc quan una sola seqüela superi els 75 punt o les concurrents superin els 90 punts.

En quart lloc, el barem preveu una partida addicional per l’adequació de l’habitatge segons les característiques de l’habitatge i de la víctima. I en aquesta línia també pot existir la partida corresponent a l’adaptació del vehicle.

Finalment, i en cinquè lloc, no queden indemnes els danys morals dels familiars més pròxims. Si arribem a la conclusió que l’accidentat necessitarà l’ajut d’una tercera persona, així com som conscients de l’alteració de la vida i convivència que suposa un fet com aquest, no és estrany que es prevegi al barem un apartat especial dirigit a rescabalar, també, els danys morals dels familiars més propers a la víctima.

Aquest conjunt de partides varien anualment. L’estructura del barem indemnitzatori i el seu funcionament en punts i partides econòmiques són els mateixos des de fa anys i la seva aplicació, valoració i interpretació ha anat donant lloc a múltiples sentències i criteris interpretatius dels diferents Jutjats i Tribunals. No obstant, anualment surten publicades les quanties de cada unes de les diferents partides. Des de la valoració econòmica del punt estàndard d’una seqüela; dels dies hospitalaris, impeditius i no impeditius; fins a, com hem anat desgranant en aquest article, cada una de les quanties dels diferents factors de correcció per als grans lesionats.

A títol d’exemple i per a l’any 2015 segons el barem publicat són els següents;

 • Per incapacitat parcial, total o absoluta, fins a 19.172,54 €, 95.862,67 € o 191.725,34 €
 • Per la Gran Invalidesa, fins a 383.450,65 €
 • Per danys morals complementaris, fins a 95.862,67 €
 • Per l’adequació de l’habitatge, fins a 95.862,67 €
 • Per l’adequació del vehicle propi, fins a 28.758,80 €
 • Per danys morals als familiars, fins a 143.794,00 €
Recommended Posts

Leave a Comment


*

10892151-desestructuracion-familiar-y-custodia-de-los-hijos-despues-de-un-amargo-divorcio-y-la-separacion-rep3d-man-with-loudspeaker-blog-448x413
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén