Es pot reintegrar la capacitat o modificar la sentència d’incapacitació?

Home / Civil / Es pot reintegrar la capacitat o modificar la sentència d’incapacitació?

Es pot reintegrar la capacitat o modificar la sentència d’incapacitació?

Quan una persona ha estat, per sentència ferma, declarada incapaç civilment i, per tant, li ha estat modificada la seva capacitat, la sentència d’incapacitació es pot modificar, d’acord amb els canvis i circumstàncies de la persona incapacitada, amb l’objectiu que la sentència sigui un vestit a mida que protegeixi a la persona en el que sigui estrictament necessari.

Què vol dir això? Després d’haver-se dictat la sentència d’incapacitació, tota persona amb la capacitat modificada pot experimentar canvis al llarg de la seva vida, fent que el que va acordar la sentència inicial sigui, en l’actualitat, excessiu o insuficient en funció de les circumstàncies de la persona, motiu pel qual existeix la possibilitat de poder iniciar un nou procediment judicial perquè la situació de la persona declarada incapaç s’ajusti i adapti a la seva realitat.

Aquest procediment judicial té com a objectiu la reintegració de la capacitat o modificació de l’abast de la incapacitació dictada tenint en compte l’evolució que presenti la persona incapacitada i la seva necessitat de protecció, i, conclourà amb una nova sentència que pot deixar sense efecte la sentència inicial reintegrant la capacitat de la persona o modificar l’abast de la incapacitat (ja sigui per ampliar-la o per reduir-la).

Per iniciar aquest nou procediment judicial és obligatori advocat i procurador, això sí, serà necessari i essencial acreditar el canvi de circumstàncies de la persona que justifiqui la necessitat de reintegrar o modificar la capacitat.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén