La nova reforma del lloguer

Home / Civil / La nova reforma del lloguer

La nova reforma del lloguer

In Civil

El passat 6 de juny va entrar en vigor la nova llei 4/2013 de mesures de flexibilització del mercat de lloguer amb l’objectiu d’estimular l’oferta de pisos de lloguer. En aquest article podreu trobar les principals novetats que s’esdevenen i, especialment, la relativa a la inscripció dels contractes de lloguer al Registre de la Propietat: una novetat destacada i important tota vegada que els drets del llogater, de no inscriure el contracte, poden patir les conseqüències d’un canvi de propietari de l’habitatge.

Les mesures més destacades són:

– El primer contracte es redueix de 5 a 3 anys. Per dinamitzar el mercat del lloguer i dotar-lo de més flexibilitat -així, arrendataris i propietaris podran adaptar-se amb més facilitat a eventuals canvis en les seves circumstàncies personals-.

– Llibertat de pactes en els arrendaments d’habitatges. S’obre un camí perquè les parts puguin pactar determinades qüestions fonamentals en els arrendaments d’habitatges, sense perjudici d’allò disposat de manera específica en determinats preceptes de la Llei.

– Actualització de preus no amb l’IPC sinó segons el mercat. La nova llei deixa que propietaris i arrendataris pactin, lliurement, els increments a partir dels tres anys de contracte sense limitacions a l’alça o a la baixa.

– Més facilitats per recuperar l’habitatge llogat. La recuperació de l’immoble per part del propietari per destinar-lo a habitatge permanent amplia supòsits. Requereix que hagi transcorregut almenys el primer any de durada del contracte, però sense necessitat de previsió expressa. El llogater, per la seva banda, podrà deixar la vivenda un cop hagin passat sis mesos, sense esperar que acabi l’any i avisant amb un mes d’antelació.

– Un mes sense pagar és causa de possible desnonament. S’agilitza així el desnonament d’habitatges per impagament de lloguer i, així mateix, la Llei ordena la creació d’un registre de sentències fermes per impagament de renda.

– Inscripció del contracte de lloguer al Registre de la Propietat. Una de les principals i més destacades novetats és l’especial protecció a aquells llogaters que inscriguin el seu contracte al Registre de la Propietat. Aquesta inscripció els dotarà de protecció a l’hora de mantenir al contracte sens perjudici que canviï el titular de l’habitatge. No obstant, i en contrapartida, aquells contractes de lloguer celebrats passat el 6 de juny del 2013 i que no estiguin inscrits, el nou propietari de l’habitatge, si ho desitja, acreditant la seva condició de nou propietari, podrà demanar l’extinció del contracte d’arrendament fins aleshores vigent.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

habitatgecotxe 2
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén