El suborn

Home / Penal / El suborn

El suborn

La forma més identificable i senzilla per abordar el delicte de suborn és la relativa a l’entrega d’una quantitat de diners per aconseguir un determinat objectiu per part d’una autoritat o funcionari públic. Però, més enllà de la imatge gràfica dels bitllets, el cert és que en el delicte de suborn el que es protegeix és la recta imparcialitat en l’exercici de la funció pública. I, per tant, es constitueix sobre la base de tres elements claus:

  • L’exercici de funcions públiques per part del subjecte actiu
  • L’acceptació per part d’aquest de donació, favor o retribució de qualsevol tipus.
  • La connexió causal entre l’entrega i les actuacions que faci l’autoritat o funcionari.

És important significar que no és necessària l’execució o omissió d’un determinat acte relatiu a l’exercici del seu càrrec. De fet, n’hi ha prou amb que el regal sigui ofert en consideració a la seva funció. En aquest sentit, la raó o motiu del regal ofert i acceptat ha de ser la condició d’autoritat o funcionari de la persona, només per la seva posició especial li ha estat ofert aquesta donació, regal o retribució; fent evident d’alguna manera que, de no produir-se aquesta funció pública, l’administrat (i subjecte passiu del delicte), no s’hagués dirigit a ell per oferir-li.

Difícil terreny de joc s’esdevé aquí quan el regal ho és en virtut de les relacions familiars o amistoses que quedarien fora del perímetre del tipus de l’article 426 del Codi Penal, però a ningú se li escapa, tampoc, la dificultat quan el regal s’ha fet per meres relacions amistoses i no en consideració de la funció.

La sentència del Tribunal suprem de 13 de juny del 2008 aborda l’àmbit dels usos i costums socials, la mera cortesia i l’agraïment sense ànim de corrompre. Com a fórmula orientadora, més enllà de la sentència, ,alguns autors apunten, per exemple, a considerar les regulacions previstes a l’Estat Bàsic de l’Empleat Públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril) que assenyala el rebuig a “qualsevol regal, favor o servei en condicions més beneficioses que vagi més enllà dels usos habituals, socials i cortesia, sense perjudici del que estableixi el Codi Penal”. Una fórmula anticipada als anomenats Codis de Bon Govern que les Administracions Públiques comencen a desenvolupar.

En definitiva, la base de fons que existeix sobre  aquest delicte és la protecció al bé jurídic que constitueix la confiança pública que les autoritats i funcionaris exerceixen les seves funcions sotmesos únicament a l’imperi de la Llei; amb total independència dels regals o favors oferts per particulars. Així, en general, els delictes de suborn són infraccions contra la integritat de la gestió administrativa al deixar-se portar el funcionari per motius aliens a la seva missió pública como ho és, sens dubte, el lucre il·lícit.

I, en l’àmbit d’aquest lucre il·lícit, més enllà de les retribucions econòmiques (que resulten evidents per la consolidació del tipus), el debat s’esdevé en la figura del que podríem englobar dins del concepte de “regals”. La discussió continua servida entorn a, d’una banda, la idea que no és tant el valor econòmic, sinó les circumstàncies en què s’entrega i la consideració a les funcions públiques exercides que comentàvem amb anterioritat; i, d’altra i especialment en el cas dels regals de quantia moderada o que els usos socials puguin considerar habituals, el precepte no hauria de ser aplicable per faltar la voluntat de corrompre: semblaria il·lògic estimar que un regal de valor ínfim pot influir en el compliment dels deures del funcionari o autoritat.

Continua aquest sent un extrem controvertit i de necessari anàlisi cas per cas, però val a dir, també, que, en aquest últim àmbit que apunta a l’aplicació de la teoria dels usos i costums acceptables, només pot predicar-se i assumir-se en el cas de societats èticament vàlides. En cas contrari i en societats que podem etiquetar com a corruptes, aquesta teoria dels usos i costums acceptables o habituals no té cap mena de virtualitat.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

123543606247-un-grafico-que-muestra-el-crecimiento-economico (1)
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén