Els drets dels socis dins d’una societat limitada

Home / Mercantil / Els drets dels socis dins d’una societat limitada

Els drets dels socis dins d’una societat limitada

En funció de les participacions que té una persona en el sí d’una societat podem determinar de quins drets disposa d’acord amb el capital social que ha aportat. Així les coses, aquí es produeix un repàs dels principals drets exposat d’acord amb la quota de participació.

En primer lloc, cal tenir en compte que qualsevol soci, tingui el percentatge que tingui, pel simple fet de disposar de la condició de soci, disposa de les següents facultats:

 • Dret a participació. En cas de liquidació de la societat, aquest té dret a participar en el patrimoni resultant d’aquesta com en els beneficis socials obtinguts, sempre proporcional a la seva participació en el capital.
 • Dret preferent a l’hora d’assumir noves participacions quan hi hagi un augmentant del capital social o quan un altre soci desitgi transmetre a qualsevol altra persona que, dins de la societat, no tingui la condició de soci, ascendent, descendent o cònjuge de qui vol transmetre la seva participació
 • Dret a vot. Aquest dret dependrà sempre del percentatge del capital social.
 • Dret a la supervisió de la comptabilitat de l’empresa.
 • Dret a la informació. Sigui quin sigui el seu percentatge, podrà sol·licitar de manera escrita els informes o documents que cregui convenients relacionats amb l’ordre del dia. La persona encarregada de l’administració li haurà de proporcionar els documents esmentats, excepte quan, si qui fa la petició no té un 25% del capital social, que li podrà negar si l’esmentada informació pogués perjudicar l’interès social.
 • Dret a assistir a les Juntes Generals.
 • Impediment de celebració de la Junta General Universal. Aquesta pot celebrar-se en qualsevol lloc, mentre hi estigui representat el 100% del capital social. Si no s’assisteix a la junta universal, la Junta haurà de fer-se tal i com estigui establert als estatuts pel que fa als terminis i requisits de la convocatòria.
 • Si el soci veu o creu que la persona encarregada de l’administració està actuant perjudicant al soci, pel sol fet de ser soci també està legitimat per interposar la corresponent acció legal contra l’òrgan d’administració.

A partir d’aquí, podem aprofundir en què poden o no fer aquests socis segons el percentatge del capital social del que disposin.

Amb un 1% del capital social:

 • Impugnar els acords del consell d’administració.
 • Impugnar els acords de la Junta General sempre que es tingui la condició de soci abans de l’adopció de l’acord. Si l’acord fos contrari a l’ordre públic,no caldrà aquest requisit i, fins i tot, podria fer-ho qualsevol soci amb percentatge inferior a aquest 1%.

Amb un 5% del capital social:

 • Pot sol·licitar la convocatòria de la Junta General Extraordinària, podent afegir tots els punts que cregui oportuns en l’ordre del dia.
 • Nomenament d’un auditor de comptes a càrrec de la societat.
 • El soci pot actuar contra l’òrgan d’administració si:
  • Creu que aquest comet irregularitats i infraccions del deure de lleialtat.
  • S’ha sol·licitat la convocatòria de la Junta General per tractar aquest tema i els administradors no la convoquen.
  • Si la societat no s’encarrega de dur a terme les accions necessàries dins el termini d’un mes, des del moment de l’acord pres.
  • Quan un acord adoptat fos contrari a l’exigència de responsabilitat.

Amb un terç del capital social:

 • Pot adoptar els acords socials, excepte els què requereixen de majories reforçades.
 • Si el soci disposa de més d’un terç del capital, pot bloquejar acords que necessitin d’una majoria de dos terços del capital per poder adoptar-los.

Amb el 50% del capital social:

 • Pot acordar qualsevol modificació dels estatuts socials, o un augment o reducció del capital.

Amb dos terços del capital social:

 • Limitar o suprimir el dret de preferència en els augments de capital.
 • Acordar qualsevol canvi en l’actiu i passiu de la societat.
 • Excloure socis.
 • En cas que fos necessari, el trasllat del domicili social a l’estranger.
 • En cas que la persona encarregada de l’administració tingui interès en realitzar activitats pel seu propi compte o per compte aliè que afectin a l’interès de l’empresa, cal aquest percentatge del capital social per aprovar-ho.

 

Recommended Posts

Leave a Comment


*

Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén